Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla Przedsiębiorców. Wprowadzenie zasady jednego okienka.

Informacja dla Przedsiębiorców. Wprowadzenie zasady „jednego okienka”. Z dniem 31 marca 2009 roku wszedł w życie przepis o tzw. „jednym okienku”. Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97), upraszcza rejestrację i otwarcie...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie ulicy 15 Grudnia w Białej Rawskiej.

Biała Rawska, dnia 23.03.2009 r. OŚ. III.7625/01/2009/04 D E C Y Z J A Na podstawie art. 75 ust. 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz...

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 15-go Grudnia Biała Rawska.

Biała Rawska, dnia 19.03.2009 r. OŚ. III. 7625/01/2009/03 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 15-go Grudnia w Białej Rawskiej

Biała Rawska, dnia 11.02.2009r. OŚ.III.7625/01/2009/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 71 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczunych do dzierżawy.

Burmistrz Biała Rawska Podaje do publicznej wiadomości WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: I 1) L.p. 1 2) Numer ewidencyjny nieruchomości Działka Nr 1323 o pow. 1900 m2 3) Położenie nieruchomości Obręb 2 miasta Biała Rawska, ul. Mickiewicza 25 4) Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana 5) Przeznaczenie w planie zagospodarowania...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego na działce nr ew. 62/6 w miejscowości Zofianów”

Biała Rawska, dnia 16.02.2009 r. OŚ.III.7625/13/2008/2009/04 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 51 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr...

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego na działce nr ew. 62/6 w miejscowości Zofianów

Biała Rawska, dnia 16.02.2009 r. OŚ. III.7625/13/2008/2009/05 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wystąpieniem Pana Daniela Stracha Zofianów 14, 96-230 Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Wykaz stowarzyszeń sportowych, które w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymały w 2009 roku dotacje z budżetu Gminy Biała Rawska.

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania z otwartego konkursu ofert kwota udzielonej dotacji 1 Miejsko -Gminny Klub Sportowy „Białka „ w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9 Zadanie nr 5 Piłka nożna - prowadzenie szkolenia sportowego dla młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej, bieżącą konserwację...

Sprostowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska odc. gr. pow. –Biała Rawska

Biała Rawska dnia 12.02.2009 r. OŚ.III. 7625/17/2008/2009/10 POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. oraz art. 123 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2000 Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) postanawiam Sprostować błąd pisarski,...

Sprostowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska odc. gr. pow. –Biała Rawska

Biała Rawska dnia 12.02.2009 r. OŚ.III. 7625/17/2008/2009/10 POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. oraz art. 123 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2000 Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) postanawiam Sprostować błąd pisarski,...

Zatrzymaj banner przewijany