Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprostowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska odc. gr. pow. –Biała Rawska

Biała Rawska dnia 12.02.2009 r. OŚ.III. 7625/17/2008/2009/10 POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. oraz art. 123 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2000 Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) postanawiam Sprostować błąd pisarski,...

Sprostowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska odc. gr. pow. –Biała Rawska

Biała Rawska dnia 12.02.2009 r. OŚ.III. 7625/17/2008/2009/10 POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. oraz art. 123 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2000 Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) postanawiam Sprostować błąd pisarski,...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska odc. gr. pow. –Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 04.02.2009 r. OŚ. III.7625/17/2008/2009/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2, art. 84 ust. 2, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz....

Wystapienie z zapytaniem co do konieczności sporzadzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego na działce nr ew. 62/6 w miejscowości Zofianów

Biała Rawska, dnia 13.01.2009r. OŚ.III.7625/13/2008/2009/03 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Pana Daniela Stracha zam. Zofianów 14, 96-230 Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych...

Zawiadomienie o wszczęciu postępawania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego na działce nr ew. 62/6 w miejscowości Zofianów.

Biała Rawska, dnia 12.01.2009 r. OŚ.III.7625/13/2008/2009/02 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...

Wystąpienie uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Zawady

Biała Rawska, dnia 12.01.2008r. OŚ.III.7625/17/2008/2009/07 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wystąpieniem Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Wola Chajnata - Orla Góra

Biała Rawska, dnia 16.01.2009r. OŚ. III.7625/11/2008/2009/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Postanowienie o odstapieniu od obowiązku sporządzenia oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej Zawady - Biała Rawska.

Biała Rawska, dnia 09.01.2009 r. OŚ.III.7625/17/2008/2009/05 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmentów obszarów wsi: Gołyń, Przyłuski Nowe, Rokszyce, Wólka Lesiewska i Ossa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmentów obszarów wsi: Gołyń, Przyłuski Nowe, Rokszyce, Wólka Lesiewska i Ossa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Julianów Lesiewski i Rosławowice

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Julianów Lesiewski i Rosławowice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717...

Zatrzymaj banner przewijany