Sprawozdania budżetowe

Informacja z wykonania budżetu gminy Biała Rawska za okres I półrocza 2011

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za okres

I półrocza 2011 roku

 

I  DOCHODY BUDŻETOWE

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach zakłada kwotę  29 682 062,03 zł,-

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości

15 957 396,32 zł,- co wskazuje na realizację planu - w 53,76 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku wynosi 15 298 433,69 zł co stanowi 56,13% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 13 027 917,16 zł oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 2 270 516,53 zł

Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie 321 735,28 zł  w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego wpłynęła kwota 318 056,03 zł oraz kwota 3 679,25 ,- zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 100 –Górnictwo i Kopalnictwo - na zaplanowane 3 000,-  w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  rozdz.60014w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota dotacji powiatu rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wys. 32 500,- zł co stanowi 50% zaplanowanych środków.

Dział 700 –Gospodarka Mieszkaniowa- plan dochodów bieżących w tym dziale zakłada kwotę 722 500- zł z czego zrealizowano kwotę 513 322,40 zł tj.71,04%.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za wyłączenie gruntów pod budowę drogi krajowej Nr 8 w wysokości 251 087 zł .Dyskusyjna sprawą jest odprowadzenie podatku VAT dlatego tez złożono wniosek do Izby Skarbowej w Łodzi o wydanie indywidualnej interpretacji w powyższej sprawie.

Wpływy z użytkowania wieczystego zostały wykonane w wys.68 027,11-zl na przyjęty plan 70 000,- zł   - 97,18 % .Zaległości z tego tytułu na 30.06.2011r wyniosły 1 974,05 zł a nadpłaty 13,36 zł .

Wpływy z dzierżawy wyniosły 191 205,97 zł na założony plan 400 000,- zł.tj.47,80% . Zaległości stanowią kwotę 74 529,74 zł

Odsetki jakie wpłynęły do budżetu z tytułu zaległości to kwota 3 002,32 zł.

Dział 750 - Administracja  publiczna –plan tego działu wynosi 175 425,00  zł a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 109 726,79 zł co stanowi 62,54 %.

W tym dziale zanotowano następujące dochody:

rozdz.75011 – dotacja na realizację zadań zleconych – plan - 139 467,- zł – wykonanie -

75 096,- zł, wpływów za udostępnienie danych osobowych nie było, 

Rozdz.75023 – plan 7 000 zł – wykonanie – 2 272,79 zł – różne dochody urzędu,

Rozdz.75056 – plan -13 908  zł, wykonanie w takiej samej kwocie – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego,

Rozdz.75095 – plan 10 000,- zł  - wykonanie – 18 450,00 zł – wpływy na organizację festynu rodzinnego „Niedziela w Białej”

Dział 751Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa– plan zakłada kwotę 2 163,00- zł – wykonanie 1 231,50 zł tj.56,93% z czego otrzymano dwie dotacje-  z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz.75101-na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 931,50 zł,-

Rozdz.75109na wybory samorządowe w kwocie 300,00 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM – plan ogółem wynosi 7 722 868,00- zł , wykonanie za okres sprawozdawczy 4 011 126,09 zł co daje 51,93 %.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano następujące dochody;

rozdz.75601 – wpływy z kart podatkowej- plan 10 000,00 zł – wykonanie – 4 382,00 -- 35%

zaległości wynoszą 21 024,10 zł.

Nie wpłynęły odsetki z tytułu zaległości w tym podatku.

Rozdz.75615 – wpływy z podatków od osób prawnych - gdzie wykonano następujące dochody:

- podatek od nieruchomości – plan  1 820 000,- zł – wykonanie –   1 125 661,90 zł – 61,84%

- podatek rolny                     -               70 000,- zł  -                              27 290,00 zł  - 38,98%

- podatek leśny                     -               28 000,- zł  -                              15 570,00 zł  - 55,60%

- podatek od śr. transportu   -               57 000,- zł  -                              12 266,00 zł  - 21,51 %

- opłata od czyn. cywiln.pr.  -                 1 000,- zł -                                 1 231,00 zł  -123,10%

- odsetki                               -              37 818,- zł  -                              41 592,52 zł  - 109,98 %

Rozdz.75616 - wpływy z podatków od osób fizycznych - wykonano następujące dochody  :

- podatek od nieruchomości – plan     860 000,- zł – wykonanie –      449 420,82 zł – 52,25.%

- podatek rolny                     -           1 100 000,- zł  -                           605 783,25 zł  - 62,95%

- podatek leśny                     -                26 000,- zł  -                             17 967,18 zł  -  61,74 %

- podatek od śr. transportu   -              630 000,- zł  -                            340 592,46 zł -  62,64%

- podatek od spadków         -                25 000,- zł  -                                3 601,00 zł  - 12,80%

- opłata targowa                   -                70 000,- zł -                               22 123,30 zł – 41,07%

- opłaty od czynności           -              160 000,- zł   -                             99 355,00 zł -  46,13%           

  cywilnoprawnych

- odsetki                               -                27 000,- zł   -                             17 179,93 zł. – 46,17%

 

Analizując wpływy podatkowe stwierdzić można, że średnia realizacja w stosunku do przyjętych założeń jest dość wysoka  Zdecydowanie poniżej planu zrealizowano wpływy z z podatku od śr. transportu osób prawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe  przyniosło ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w I półroczu w następujących wysokościach: 

 • podatek od nieruchomości          -    521 912,50- zł
 • podatek od środków transportu   -    157 798,00- zł

    Ogółem :                            -              679 710,50- zł

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wynosiły 19 036,52 zł :

- w podatku od nieruchomości                -  14 731,50 zł

- w podatku od środków transportu         -    4 305,00 zł

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem 26 049,52,00 zł  w tym :

 • w podatku rolnym                             -        2 967,00- zł
 • w podatku od nieruchomości            -      16 280,52- zł
 • w podatku leśnym                             -           297,00- zł
 • w podatku od śr.transportu               -     3 638,00 –zł
 • w podatku od spadków                     -     1 000,00 –zł
 • w odsetkach od zaległości                -     1 867,00 - zł        

Odroczenia terminów płatności podatków i rozłożenia na raty nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy .  

Stan zaległości z podatków wnoszonych bezpośrednio do gminy na dzień 30.06.201 wynosił 603 616,46- zł  w tym :

podatek od nieruchomości             –     431 417,32,- zł

podatek rolny                                 -      107 475,29,- zł

podatek od środków transportu      -       62 060,85,- zł

podatek leśny                                 -            492,80 - zł 

W związku z powyższym w I półroczu wystosowano 1087 sztuk upomnień  oraz złożono

w Urzędzie Skarbowym 267 szt. tytułów wykonawczych .

 

Rozdz.75618 -Wpływy z opłat – ogólna kwota jaka wpłynęła do budżetu gminy w okresie I półrocza 2011 roku to suma 34 663,10 zł,- i jest to pozycja zrealizowana w 42,79%

w stosunku do planu.

Z opłaty skarbowej uzyskano 42,15% planowanych wpływów tj. 33 725 zł,-, w tej pozycji roczne wykonanie dochodów może być niższe niż zakładano.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - kwota 938,10 zł , w tej pozycji wystąpiły zaległości w wys.224,78 zł   

 

Rozdz.75621-  Udziały w podatkach - zrealizowano w kwocie – 1 192 446,63 zł,- co stanowi 43,83% założonego planu rocznego. Należy wskazać, że wpływy z udziałów od osób fizycznych wynosiły 1 142 770,00 zł. – 42,96% natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 49 676,63 zł na przyjęty plan – 60 000,00 zł . W I półroczu zazwyczaj są rozliczenia z Urzędem Skarbowym stąd wpływy są zazwyczaj niższe , Porównując analogiczny okres ubiegłego roku można stwierdzić, że wówczas dochody z tego tytułu były nieco niższe w stosunku do upływu czasu.

           

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA  – w tym dziale zrealizowano 57,54% zaplanowanych dochodów .

Subwencja oświatowa wpłynęła w I półroczu 2011 r. w wysokości 5 125 688,00 zł,   wyrównawcza –  2 202 786,00 - zł i równoważąca w wys. 42 492,00- zł

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 34 445,47 zł na zaplanowane 50 000,- zł co daje 68,89% wykonanie.

           

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE  – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale w rozdz.80104 stanowią zaplanowane wpłaty za wyżywienie w przedszkolu w wys. 225 000,- zł za I półrocze wyniosły 147 533,13 – 65,57%

 

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA- dochody tego działu, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  wyniosły w I półroczu br. kwotę 193 060,07 zł

i stanowiły 77,22% planu rocznego.

           

Dział 852 -  POMOC SPOŁECZNA dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadnia zlecone i własne prowadzone przez gminę w ramach opieki społecznej, dochody ogółem wyniosły w I półroczu 2 450 595,21 zł na zaplanowane 4 777 009,- zł  tj.51,29% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dotacje :

 • rozdz. 85203 - Dom Pomocy Społecznej,                 -        160 078,-
 •            85212 – świadczenia rodzinne                          -  1 670 999 ,-  
 •            85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne  -          5 008 ,-
 •            85228 -  usługi opiekuńcze                               -       26 140 ,-

 

Dotacje celowe na zadania własne:

     85213 -  składki na ubezpieczenia zdrowotne             -        10 067,-

 • 85214 – świadczenia społeczne                                    -       28 144,-
 • 85216 -  zasiłki stałe                                                      -     109 351,-
 • 85219  - Ośrodek Pomocy Społecznej                           -     107 410,-
 • 85295 -  realizacja programu dożywiania                      -     292 193-

                           

Inne dochody uzyskane w tym dziale stanowią 5% dochody gminy z tytułu prowadzenia zadań zleconych oraz  zwrot zaliczek alimentacyjnych na rachunek gminy wyegzekwowanych przez komornika – razem 11 586,92 zł, ponadto wpływy z tytułu opieki nad chorym w domu wyniosły w okresie sprawozdawczym 28 568,29,- zł – 54,93% planu  oraz zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami w wys.1 050,00 zł.

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpłynęła dotacja

na stypendia dla uczniów w wys.35 752,00- zł, zgodnie z założeniami.

           

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody zrealizowane  w I półroczu stanowiły kwotę 76 089,16 zł,-

W rozdz.90017 – wpłynęły środki z tytułu zwrotu dotacji przekazanej ZGKiM w roku ubiegłym do gospodarki odpadami niewykorzystanej w wys. 6 471,00- zł

W rozdz. 90019 – zrealizowano dochody z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich gromadzone na oddzielnym koncie bankowym – w wys.69 618,16 na zaplanowane 80 000,- zł – 87,02% założeń.

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – zrealizowano dochody ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Kluby Sportowe w  roku ubiegłym w wys. 350,59 zł.

 

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

 

Zrealizowane dochody majątkowe za okres  sprawozdawczy wynoszą 658 962,63 zł na założony plan w wys.2 428 673 zł zatem wykonano zaplanowane dochody w 27,13%

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys.63 000,00 zł będzie dochodem II półrocza, po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji

 

Dział 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdz.70005 -Wpływy z majątku gminy – ze sprzedaży . W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 31 404,33  zł, na zaplanowane

1 700 000,- zł , realizacja środków  ze sprzedaży nastąpi w II półroczu, do sprzedaży będą również przeznaczone działki przy ul. Wojska Polskiego, po dokonanym podziale geodezyjnym. Ze środków tych będzie również spłacony kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na zakup gruntów. 

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz.75011 zaplanowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu komputerowego dla USC będzie dochodem II półrocza , po dokonaniu zakupu i przedłożeniu rozliczenia.

 

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE  – rozdz.80101  wpłynęły środki za wykonane w roku ubiegłym place zabaw dla dzieci w wys. 21 447,30 - 40% zaplanowanych. Zwrot dotyczył szkól w Lesiewie i Pachach.

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - rozdz.92695 – zaplanowana dotacja z RPO na modernizację kąpieliska wpłynęła w zaplanowanej wysokości – 606 111,00 zł, różnica w wys. 944,00 wynika ze zwrotu środków z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup tablicy promocyjnej.

 

 

PRZYCHODY BUDŻETOWE-

 

W  I półroczu 2011 roku uruchomiono  ostatnią transzę kredytu na modernizację kąpieliska w wys. 85 000,00 zł  z linii kredytowej  Banku Rozwoju Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego , oprocentowanie w obydwu przypadkach wynosi WIBOR 1M+ 1,75 co w dniu podpisania umowy stanowiło 5,60% w stosunku rocznym, okres spłaty do 27.12,2020r

 

II  WYDATKI BUDŻETOWE

 

W I półroczu 2011 roku wydatkowano sumę 13 220 266,24-zł na przyjęty plan roczny – 30 460 412,03- zł, co stanowi 43,40%. Na wydatki bieżące wydatkowano 12 522 159,80 zł, tj.46,63 % założeń, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 6 134 238,30 zł i zadania statutowe 2 952 800,45 zł .Dotacje na zadania bieżące jakie Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym wyniosły 528 151,34 zł , wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 629 428,21 zł , na obsługę długu wydatkowano 276 577,70 zł ,na wydatki bieżące związane z realizacją zadań unijnych – 963,80 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano 698 106,44  zł,-. co stanowi 19,35% przyjętych założeń

 

Szczegółowa analiza wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych

w poszczególnych działach i rozdziałach zawarta jest w zestawieniu liczbowym .

 

Integralną częścią tego sprawozdania są także sprawozdania z realizacji inwestycji oraz wykonania planu finansowego Jednostek Kultury.

 

Dział 010 -ROLNICTWO i LEŚNICTWO- wydatki wykonane w wysokości 338 177,37,- zł

- dotyczyły:

w rozdz.01010-4 325,74 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie podstawy pod zbiornik wodny dla sołectw Aleksandrów i Byki.

w wydatkach majątkowych wydatkowano 3 198 zł  na weryfikację kosztorysu II etapu uzbrojenia terenów przemysłowych,

w rozdz.01030 - przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczej – 12 007,20 - zł,

w rozdz.01095 -  wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji wojewody – 311 819,64 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania – 6 826,79 zł,

 

Dział 600 - TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ- wydatkowano kwotę 302 126,59 zł na przyjęty plan w wys. 2 140 170,00 zł tj.11,11%  założeń.                                                                                                                

 

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 40 000,-zł , w formie dotacji dla powiatu rawskiego –  na przebudowę drogi powiatowej Biała Rawska – Zakrzew, w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały przekazane.

Na wydatki statutowe wydatkowano na środki w kwocie 14 600,26 zł - utrzymanie przejezdności w okresie zimowym

 

Rozdz. 60016- drogi gminne – na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 281 839,27,- zł w tym   między innymi na:

1. Zakup paliwa i części do równiarki – 53.552,25 zł

2. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym -  71.920,74 zł

3. Zakup i montaż przepustów, oznakowanie, rowy itp. – 61.659,54 zł

4. Usuwanie przełomów i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 66.859,50 zł

5. Zakup i montaż wiat przystankowych – 5.535,00 zł

6. Ubezpieczenie dróg – 1.446,00 zł

7. Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej drogi Niemirowice-Podlesie – 8.438,89 zł

 

Rozdz.60017 –w I półroczu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na zakup przepustów w Zofiowie -  5 687,06 zł.

 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogólne wydatki tego działu wyniosły w I półroczu sumę 127 972,51 zł,-

 

Rozdz. 70001 - Zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację do remontów budynków komunalnych w wysokości 30 000,- zł,-

 

Rozdz.70005 na zadania statutowe wydatkowano – 6 609,14 zł na m.in. na rozbiórkę budynku w centrum miasta, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenie o wykazach i przetargach w prasie., opłaty za operaty szacunkowe  i za odpisy z ksiąg wieczystych

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na zakup gruntów w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego , akt notarialny podpisano pod koniec czerwca natomiast środki  wydatkowane zostały na początku m-ca lipca.

 

Rozdz.70095 – zadania statutowe – wydatkowano kwotę 91 363,37 zł  na zapłatę za energię elektryczną i ubezpieczenie  lokali komunalnych oraz kwotę 89 726,02 zł z tytułu czynszu dla wspólnot mieszkaniowych  Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarz, Nad Zalewem

 

Dział  710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatkowano 10 070,10 zł. Wydatki te były finansowane z rozdz. 71004 i przeznaczone na

opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ogłoszenia prasowe o  wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.

 

Rozdział -71014-nie poniesiono wydatków na  opracowania geodezyjne.

 

Rozdział -71095Nie wydatkowano  środków przeznaczonych na przygotowanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych i studiów wykonalności.

 

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA- wydatki ogółem stanowiły kwotę 1 623 199,48 zł,- w tym z dotacji wojewody  kwotę  74 961,17 zł,- i dotacji GUS – 9 330,34 ZŁ. Wykonana kwota wydatków stanowi 45,85% planu

Rozdz. 75011 – zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 74 961,17- zł – oraz z budżetu Gminy w wys. 37 284,63 zł  przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnienia 4  pracowników .

Wydatki statutowe - plan -25 917,00 zł wydatkowano:  10 121,06 zł. -  39,5% , wydatki te  były przeznaczone m.in. na zakup druków aktów stanu cywilnego, druków do dowodów osobistych, artykułów papierniczych dla ewidencji ludności, książki „Prawo małżeńskie”, publikacji „Technika i USC”, kwiatów i koców na uroczystości obchodów 100 lecia urodzin; zakupiono usługi w zakresie: oprawy i renowacji ksiąg USC, opieki autorskiej za użytkowanie programów komputerowych do ewidencji ludności i USC, obsługi informatycznej; usług telekomunikacyjnych w zakresie stacjonarnych rozmów telefonicznych;

 

Rozdz.75020 - W okresie sprawozdawczym przekazano dla powiatu rawskiego

w Rawie Maz. dotację celową  na działalność Kluby Pracy w wysokości 2 000,- zł.

 

Rozdz.75022 - Wydatki Rady Gminy wyniosły w ciągu półrocza 58 837,09 zł złotych w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych  – 56 720,- zł  i wydatki statutowe – 2 117,09,- zł. Wykonanie stanowi 39,22% założeń.

W wydatkach statutowych - zakup materiałów biurowych dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na Komisje i Sesje Rady Miejskiej, udział sołtysów i członków rad sołeckich
w Krajowym Zjeździe Sołtysów.

 

Rozdz.75023 – Wydatkowano kwotę 1 393 430,37 zł na przyjęty plan 3 000 232,00 zł co daje 46,44 % wykonania.

W Grupie wynagrodzenia  i pochodne  wydatkowano kwotę 1 033 705,62 zł, która była przeznaczona na:

-        wynagrodzenie osobowe pracowników – wynagrodzenia miesięczne, wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, składki ZUS, składki
na ubezpieczenie zdrowotne, podatek PIT 4R, grupowe ubezpieczenia pracownicze
w PZU Życie, ubezpieczenie w AVIVA, pożyczki z funduszu mieszkaniowego, pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

-        wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, składki
na ubezpieczenie zdrowotne i podatek z tego tytułu,

-        składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników,

-        składki na Fundusz Pracy,

-        zawarte umowy zlecenia, grupowe ubezpieczenie pracownicze PZU Życie, składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek z tytułu zawartych umów.

W Grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 359 724,75 zł, która była przeznaczona na:

-        zakup materiałów i wyposażenia (zakup pieczątek na potrzeby tut. Urzędu, zakup znaczków pocztowych, zakup środków aptecznych, zakup tablic ogłoszeniowych
dla sołtysów, zakup telefonów komórkowych służbowych, zakup druków, zakupy
na wyposażenie Urzędu, zakup  prenumeraty, publikacji i czasopism, zakup paliwa
i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego dla tut. Urzędu, zakup artykułów chemicznych, zakup farb i artykułów malarskich, zakup mebli, zakup materiałów biurowych, zakup wody, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu komputerowego, zakup programów komputerowych, zakup tuszy, tonerów
do drukarek, zakup wiązanek i kwiatów),

-        zakup energii elektrycznej dla tut. Urzędu,

-        wykonanie naprawy i konserwacji kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego,

-        badania lekarskie wstępne, profilaktyczne, okresowe dla pracowników Urzędu,

-        usługi pozostałe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Gminy, usługa doradcza „Prognoza finansowa długu”, obsługa rachunku bankowego, prowizja od udzielonego kredytu bankowego, usługi pocztowe, zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska i Urzędu Stanu Cywilnego, serwis i konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego tut. Urzędu, badanie okresowe  techniczne samochodu służbowego, wymiana dowodu rejestracyjnego, naprawa kserokopiarki, usługi informatyczne, usługi za rozprowadzanie wody i odbiór ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, refundacja zakupu okularów dla pracowników, usługa prawna dla tut. Urzędu, oprawa Dzienników Urzędowych, usługi kominiarskie, usługi p.poż, konserwacja pieca co, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłata za bilety parkingowe za postój samochodu służbowego tut. Urzędu, ogłoszenia w prasie, opieka autorska
na programy komputerowe, opłata za utrzymanie strony internetowej BIP, czynsz dzierżawny OSP Biała Rawska,

-        realizacja opłat internetowych,

-        zapłata za realizację usług telekomunikacyjnych komórkowych,

-        zapłata za realizację usług telekomunikacyjnych w zakresie rozmów stacjonarnych,

-        delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

-        składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków, sprzętu elektronicznego Urzędu Miasta i Gminy oraz samochodu służbowego tut. Urzędu,

-        odpisy na ZFŚS,

-        szkolenia dla pracowników tut. Urzędu.

 

Rozdz.75056 – dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności, wydatkowano kwotę 9 330,34 zł pochodzącą z dotacji GUS-u.

 

W Rozdz. 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego w grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 20 292,08 zł ,która była wydatkowana na zadania statutowe tj.

zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszulek promocyjnych z napisem i herbem Białej Rawskiej, zakup długopisów promocyjnych z napisem i herbem Białej Rawskiej, zakup breloków promocyjnych, zakup albumów „Ziemia Rawska w fotografii
i pocztówce”, zakup nagród do konkursu XVII Edycji „Sejm Dzieci i Młodzieży”, zakup kalendarzy plakatowych w związku z „Biegiem Dzika”, 

- zakup usług pozostałych (pokaz ogni sztucznych, zapłata za przygotowanie posiłków dla młodzieży w ramach meczu piłki siatkowej, wypłata diet sędziowskich 5 sędziom sędziującym podczas meczu piłki siatkowej, zapłata za przejazd nauczycieli wychowania fizycznego z Gimnazjum z Białej Rawskiej do Sławna, umieszczenie życzeń Wielkanocnych w prasie lokalnej, zapłata za pokaz walk, gier, zabaw podczas Pikniku Rodzinnego „Niedziela w Białej”.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań unijnych wydatkowano kwotę 963,80 zł na wykonanie tablicy reklamowej kąpieliska miejskiego.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 26 100,00 zł  która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej co stanowi 49,06% zaplanowanych środków

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

 

Rozdz.75101-finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 776,25 zł,-

 

Rozdz.75109nie zrealizowano wydatków na archiwizację dokumentacji po ubiegłorocznych wyborach samorządowych

W obydwu rozdziałach środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

 

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA- wydatkowano ogółem kwotę 137 742,20 zł na zaplanowane 472 883,00 zł.

 

Rozdz.75404 –Komendy Wojewódzkie Policjiw I półroczu przekazano dla Policji dotację  w kwocie 5 000,- zł na uruchomienie dodatkowych patroli policyjnych.

 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne -  wydatkowano kwotę 132 742,20 zł w tym:

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano – 23 049,66 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów 

Wynagrodzenia i pochodne  -wydatkowano – 677,41 zł na składki ZUS
Zadania statutowe -  plan – 212 483,00 zł ,wydatkowano – 83 958,03 zł między innymi na:

1. Zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu p-poż, zakup części, zakup umundurowania, zakup sprzętu p-poż. – 33 526,30 zł.

2. Zakup energii – 12 975,55 zł

3. Usługi remontowe – 16 942,06 zł.

4. Badanie kierowcy – 200,00 zł.

5. Szkolenie strażaków, seminarium z zakresu ochrony p-poż, przeglądy samochodów pożarniczych, oznakowanie pojazdów – 8 734,12 zł.

6. Ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów – 11 580,00 zł.

W wydatkach majątkowych zrealizowano kwotę 25 057,10 zł - przekazano dotacje celowe na remont strażnic w Grzymkowicach – 4 321,50 zł  , Szczukach – 2 985,60 zł., Słupcach – 15 000,00 zł , Chrząszczewie – 2 750,00 zł

 

Rozdz.75421 – zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe w wys. 65 000,- zł nie zostały w I półroczu wykorzystane.

 

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM –

Rozdz. 75647 - sfinansowano wydatki w grupie wynagrodzeń i pochodnych  w wys. 46 046,40 zł przeznaczone na prowizję dla sołtysów za pobór podatków  i umowy- zlecenia  za roznoszenie nakazów płatniczych w mieście  oraz wydatki statutowe związane z obsługą podatkową gminy w wys. – 4 973,12 zł  

 

Dział 757 -OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 - to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Stanowiły one w I półroczu sumę 276 577,70 złotych – 46,03% założonego planu.

 

Dział 851- OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki ogółem tego działu wyniosły na koniec czerwca sumę  5 624 770,92 zł,- 41,38% planu rocznego.

 

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych wynosi – 6.242.249,- zł., wykonanie za I półrocze wynosi – 2.945.312,88 zł., co stanowi ok. 48 %, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę – 4.942.905,- zł., zaś wydatkowano – 2.309.920,21 zł., co stanowi ok. 47 %, natomiast doliczając do wydatków płacowych zobowiązania niewymagalne wynikające z wynagrodzeń i pochodnych wskaźnik wykonania wynosi ponad 49% . Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż podwyżki dla pracowników administracyjno-obsługowych zaplanowane są od lipca 2011r., natomiast środki zaplanowane są budżetach placówek. Środki na podwyżki dla nauczycieli od września 2011 r. zapisane są w rezerwie celowej budżetu gminy. Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 1 005 842,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 504.511,53 zł., co stanowi ponad  50,16% planu wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę – 293.502,00 zł., natomiast wydatkowano – 130.881,14 zł., doliczając zobowiązania niewymagalne w wysokości – 6.516,98 zł., stanowi to ok. 47% planu wydatków. Realizacja wszystkich wydatków nie budzi zastrzeżeń.

 

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi – 441.030,00 zł., za I półrocze wydatkowano kwotę – 197.629,73 zł., co stanowi ok. 45% wykonania, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 391.610,00 zł., natomiast wydatkowano – 169.339,35 zł., tj. ponad 43% planu, na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 22.000,00 zł., wydatkowano – 16.152,00 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan – 27.420,00 zł., wydatkowano – 12.138,38 zł.

 

Rozdz.80104 – przedszkola

Wykonanie budżetu w przedszkolu w stosunku do upływu czasu oscyluje w granicach  50%, ogólny plan wydatków bieżących wynosi – 1.091.810,- zł., natomiast wykonanie – 541.650,54 zł., na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę – 772.600,-zł., wydatkowano kwotę – 386.195,46 zł., tj. ok. 50% wykonania. 

Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 276.210,00 zł., wydatkowano kwotę – 141.179,34 zł., tj. ponad 51% wykonania planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę – 43.000,00 zł., wydatkowano kwotę – 14.275,74 zł.

W ramach budżetu przedszkola zaplanowane są środki w formie dotacji dla gminy Kowiesy w wys. 3 000,- zł jako zwrot kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu naszej gminy, nie zostały one w I półroczu wykorzystane.

 

Rozdz.80110 – gimnazjum

Ogólne wykonanie budżetu w stosunku do upływu czasu wynosi ponad 49%. Plan wydatków bieżących wynosi – 3.012.450,- zł., zaś wykonanie – 1.483.190,16 zł.

Na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę – 2.488.500,- zł., wydatkowano – 1.182.645,37 zł., co stanowi ok. 48% wykonania z uwagi na fakt iż podwyżki dla pracowników administracyjno-obsługowych planowane są od 1 lipca 2010r., natomiast dla nauczycieli od 1 września 2010r.

Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 373.670,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 228.219,38 zł., tj. 61,08% wykonania planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych na planowaną kwotę – 150.280,00 zł., wydatkowano – 72.325,41 zł., tj. ponad 48% wykonania.

 

Rozdz.80113 – Dowożenie  uczniów do szkół

Ogólny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi – 528.527,-zł., natomiast wykonanie – 271.736,45 zł. Środki na ten cel wydatkowano w wys.51,27%, na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę – 103.450,-zł., wydatkowano – 53.820,68 zł., tj. ponad 52% wykonania, wyższe wykonanie nie budzi niepokoju ponieważ z opiekunkami dowozu uczniów zostały rozwiązane umowy z uwagi na fakt iż od września przewoźnik wyłoniony w przetargu zapewnia opiekę.

Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 425.077,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 217.915,77 zł., tj. 51,27% planu.

Na dotacje zaplanowano 13 500,- zł , wykorzystano – 6 817,34 zł dla Starostwa Powiatowego  w Grójcu za dowóz uczniów z terenu naszej gminy do specjalnego ośrodka wychowawczego w Nowym Mieście.

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonom-adminstracyjnej szkół

Plan wydatków bieżących wynosi – 343.290,-zł., natomiast wykonanie – 156.396,74 zł., wykonanie –stanowi 45,56%. Na wynagrodzenie z pochodnymi zaplanowano – 298.700,-zł., natomiast wydatkowano – 131.173,84 zł., tj. 43,91%,  na niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu ma wpływ nie wprowadzona podwyżka dla pracowników, którą planuje się od lipca 2011r. Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 33.090,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 14.727,67 zł., tj. ok. 44,51% planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę – 11.500,00 zł., wykonano – 10.495,23 zł.

 

Rozdz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na dokształcanie nauczycieli w I półroczu zostały wydatkowane w  33,58 % - zaplanowano kwotę 59.100,00 zł., wydatkowano – 19.842,92 zł., są to wydatki z zadań statutowych.

 

Rozdz.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 27.800,00 zł., przeznaczone na nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, które są przyznawane w m-cu październiku z okazji Dnia Edukacji  Narodowej, stąd brak wykonania.

Wydatkowano kwotę 2 194,16 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów międzyszkolnych.

 

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA- wydatki tego działu wyniosły w I półroczu br. kwotę 105 536,97 -zł –  43,16 % planu rocznego

 

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2011 roku wydatkowano 2 332,54 zł. co stanowi 7,77% zaplanowanych środków

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pełnomocnika .

 

Rozdz. 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Rawskiej w I półroczu  2011  roku z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i z działu „Pomoc społeczna ”(rozdz.85295 dożywianie dzieci) wydatkowała 111 582,43 zł.  co stanowi  50,72 %.

W rozdziale  85154  środki wydatkowano na 

1.w grupie  wynagrodzenia i pochodne  wydatkowano  33 596,79 zł. co stanowi 46,35 %.

Kwotę tą wykorzystano w następujący  sposób:

    - koszty umowy  gospodarza Klubu  AA,

    - koszty umowy terapeuty,

    - koszty umów  osób realizujących programy profilaktyczne  dla

      dzieci i młodzieży,

    - koszty umowy pracownika socjalnego prowadzącego wywiadu  osób  uzależnionych, oraz  na wynagrodzenie pełnomocnika

      składki ZUS i składki na fundusz  pracy.

2. w grupie  zadania statutowe wydatkowano  58 449,64zł. co stanowi 57, 10%,

Kwotę  tą wykorzystano m.in. na opłatę za kolonie /pierwsza część/, na realizację programów profilaktycznych, opinie psychiatryczno-psychologiczne  osób uzależnionych udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł -

 3. w grupie  świadczenia  nas rzecz osób  fizycznych  wykorzystano 7 038 zł. co stanowi 31,31 %  na wynagrodzenie dla członków Komisji

W rozdziale 85295 „ Pomoc społeczna” w grupie  świadczenia na  rzecz osób fizycznych wykorzystano  12 498,00 zł. co stanowi 50 % na  dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność ogólne wydatki – 4 120,00 zł - z czego sfinansowano m.in. rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 1 440,00- zł,- ,koszty transportu na basen dzieci szkolnych z wadami postawy w wysokości  - 2 680,00 - zł

 

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - W I półroczu 2011 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2 964 459,36 zł- przy udziale środków wojewody w wysokości 2 333 560,51 i budżetu gminy w wysokości  630 898,85 zł.

Środki wojewody stanowiły ponad 78% wydatków ogółem.

Zadania pomocy społecznej dzielą się na zadania zlecone i zadania własne.

Realizacja pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

 

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano dotację wojewody na działalność Ośrodka w kwocie  120 600,64 zł .Wydatki były przeznaczone n wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników w wys.73 081,23 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 47 519,41 zł.

W wydatkach majątkowych są zaplanowane środki finansowe na remont dalszej części budynku, w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie.

Do obsługi świadczeń zatrudnione są dwie osoby.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 895 rodzin – 8 839 zasiłków rodzinnych i 3 916 dodatków, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 41 rodzin – 319 świadczeń.

Wydatki:

-       świadczenia na rzecz osób fizycznych   - 1 615 879,40 zł

-       wynagrodzenia i pochodne                              -      50 624,51 zł

-       zadania statutowe                                            -        4 494,64 zł

Ogółem w rozdziale 85212 wydatkowana została kwota 1 670 998,55 zł. co stanowi 47,91% planu na 2011 rok.

 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

 • zadania zlecone – z ubezpieczenia skorzystało 17 osób, 105 składek, są to osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wydatkowano  4 118,40 zł. co stanowi 55,62% planu na 2011 rok.
 • zadania własne – ubezpieczeniu podlegało 55 osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzono 298 składek i wydatkowano 8 501,10 zł. Co stanowi 41,51% planu na 2011 rok.

 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne gminy.

 

Zasiłki fakultatywne

-       Zasiłki okresowe

Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, 108 świadczeń

-       Zasiłek celowy

z tej formy pomocy skorzystało 31 osób , 53 świadczenia

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt w domach pomocy społecznej opłacone za 8 osób.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 97 661,36 co stanowi 51,27% planu rocznego.

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy.

Wydatki:

-        świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 773,32 zł., 557 dodatków dla 104 gospodarstw domowych

-        zadania statutowe 7 841,33 zł

Ogółem wydatkowano 99 614,65 zł. co stanowi 51,90% planu na 2011 rok.

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadania własne gminy.

Wydatki:

-                    świadczenia na rzecz osób fizycznych  113 693,94 zł., dla 56 osób , 305   świadczeń

Wydatki stanowią 47,96% planu na 2011 rok.

 

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne

Ośrodek Pomocy zatrudnia 13 osób tj. 12,25 etatów w tym 6 pracowników socjalnych. Środki wykorzystano na bieżącą działalność Ośrodka, wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale tym wydatkowano:

-                   świadczenia na rzecz osób fizycznych   -            0,00 zł

-                    wynagrodzenia i pochodne                              - 240 712,40 zł

-                     zadania statutowe                                           -   46 527,98 zł

Ogółem w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano 287 240,38 zł., co stanowi 49,50% planu na 2011 rok.

 

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Zadania własne

Z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy skorzystało ogółem 50 osób.

Do wykonania tej formy pomocy zatrudnionych jest 14 opiekunek.

Wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -                     0,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne                     -     190 069,71 zł

- zadania statutowe                                   -       15 356,62 zł.

Razem wydatki stanowiły kwotę 205 426,33 zł. tj. 50,49 % planu na 2011 rok.

 

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiła kwota 28 568,29 zł, która to odprowadzono do budżetu gminy.

 

Zadania zlecone

Z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób, do wykonania których zatrudnione są dwie osoby

Wydatki:

-        świadczenia na rzecz osób fizycznych   -                   0,00 zł.

-        wynagrodzenia i pochodne                              -          19 700,69 zł.

-        zadania statutowe                                            -            1 987,51 zł.

Wydatki stanowiły kwotę 21 688,20 zł tj. 44,99 % planu na 2011 rok.

 

Dochody z tytułu odpłatności za usługi wyniosły 995,66 zł. i zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

 

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zdania własne gminy

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 898 osób z czego 420 osób to dzieci korzystające z posiłków w szkołach a 478 osób to osoby korzystające z zasiłku na zakup żywności.

Środki otrzymane z budżetu gminy stanowią kwotę                    76 104,81 zł

natomiast środki otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę           258 811,00 zł.

Ogółem w rozdziale 85295 – pozostała działalność wydatkowana została kwota 334 915,81 zł. co stanowi 65,99% planu na 2011 rok.   

 

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano w tym dziale sumę 123 753,64zł – 53,31% planu

 

Rozdz.85401 – świetlice -

Ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale w stosunku do upływu czasu  wynosi ok. 45%. Plan wydatków bieżących wynosi – 173.880,00 zł., zaś wykonanie – 78.543,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę – 150.920,00 zł., wydatkowano kwotę – 66.075,94 zł., tj. ok. 44% wykonania.

Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 11.000,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 8.076,00 zł., są to głównie odpisy na ZFŚS stąd wykonanie w wysokości 73,42%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę – 11.960,00 zł., natomiast za I półrocze wydatkowano kwotę – 4.391,70 zł.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w wysokości – 46.952,00 zł., przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikają z przydzielonej dotacji celowej w wysokości – 35.752,00 zł., oraz środków własnych w wysokości – 11.200,00 zł., z których to przydzielono stypendium szkolne dla 223 uczniów, z czego na dzień 30 czerwca wypłacono stypendia na sumę 45.210,00 zł., co stanowi ponad 96% wszystkich środków.

.  

Rozdz.85495 – Pozostała działalność - zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości – 8 455,00 zł w formie wydatków  w ramach  funduszu sołeckiego na wykonanie placu zabaw dla dzieci nie zostały wykorzystane w I półroczu..   

 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano w I półroczu kwotę 379 178,98 zł,-.- 35,05%

 

Rozdz.90001 – wydatki majątkowe – zaplanowane środki w wys.60 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu nie zostały wykorzystane.

 

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami - dotacja do gospodarki odpadami dla ZGKiM wyniosła

24 804,- zł,- Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród w konkursach - „Najczystsza posesja” – 7 500,- zł.

 

Rozdz.90003 – na oczyszczanie miasta ( omiot i wywóz nieczystości) i wyłapywanie bezdomnych psów wydatkowano w I półroczu kwotę 53 186,92- zł. Za sprzątanie przystanku w Babsku zapłacono ze środków na wynagrodzenia 4 979,36 zł.

 

Rozdz.90004 - zieleń w miastach to przede wszystkim wydatki związane z zakupem kwiatów dekoracyjnych , czyszczeniem drzew i  utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowano 

25 234,55 złotych co stanowi 37,43%

 

Rozdz. 90015 -  na oświetlenie ulic wydatkowano w I półroczu  kwotę 197 823,69,- zł  

z tego za zużytą energię elektryczną na terenie miasta i gminy wydatkowano 169 901,17 zł,- i pozostałe środki na konserwację oświetlenia.

Nie wydatkowano środków na inwestycje za zakresu oświetlenia.

 

Rozdz.90017 – w wydatkach majątkowych zaplanowane są środki w wys. 20 000,- zł dla ZGKiM na opracowanie projektu budowy garażu. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano tych środków.

  

Rozdz.90019- wydatkowano kwotę 24 465,60 zł  - 30,58% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

 

Rozdz.90095 – sfinansowano przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienie 10  pracowników w ramach robót publicznych – 35 594,01 zł  oraz zrealizowano inne wydatki rzeczowe na kwotę  5 590,85- zł

 

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu wyniosły w I półroczu 422 182,00- złotych.

Przekazano dotacje podmiotowe dla MGOK-u w wys. 252 250,00 zł oraz Biblioteki w kwocie 143 580,00 zł.

Szczegółowe sprawozdania z działalności jednostek i wydatkowanych środków są załącznikami do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu z zaplanowanych  w wydatkach majątkowych w rozdz.92116 środków zapłacono drugą część należności na opracowanie projektu biblioteki w wys. 26 352,00 zł.

 

Rozdz.92195zaplanowana dotacja dla organizacji pozarządowych nie została w I półroczu wydatkowana.

 

Dział  926 - KULTURA FIZYCZNA - ogółem wydatkowano 732 722,65 zł na założony plan w wys. 1 057 523,00  zł  .

 

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe -  W rozdziale tym planowane są środki na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012”. Zatrudniono dwóch instruktorów sportowych dla zapewnienia bezpiecznego i fachowego instruktażu treningowego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracownika gospodarczego do wykonywania prac porządkowych na boiskach.

Ogólny plan wydatków bieżących wynosi – 72.200,- zł., za I półrocze wydatkowano kwotę 25 223,31 zł., jest to ok. 34,93% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości – 50.000,00 zł., natomiast wydatkowano – 16 664,39 zł., niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż instruktorzy zatrudnieni są na umowy-zlecenie zawarte od m-ca marca 2011r. Na zadania statutowe zaplanowano kwotę – 22.200,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę – 8.558,92 zł., tj. ok. 39% planu.

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - od początku roku 2011 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w następującej wysokości:

 • „ISKRA DOBROPASZ BABSK-    4 000,00- zł,
 • LKS „WOLA” -Wola Chojnata  -      4 200,00- zł,
 • LKS ,,WULKAN                        -      3 600,00- zł,
 • LKS ,,BIAŁA RAWSKA”         -    16 500,00- zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy        -      5 400,00- zł
 • KS ‘BIAŁKA”                            -    30 000,00- zł           

co stanowi kwotę ogółem 63 700,- zł

 

Rozdz.92695 – wydatkowano 300 zł na wydatki bieżące dotyczące kąpieliska.

Zaplanowane w wydatkach majątkowych środki na budowę kąpieliska - zostały wykorzystane w wys. 609 290,34 zł . Ponadto wydatkowano w tym rozdziale środki na zapłatę II części należności za wykonanie projektu traktu spacerowego – 30 500,00 zł.

Z planowanych środków w wys.35 000,00 zł  na zakupy inwestycyjne , na dzień sprawozdawczy wykorzystano 3 709,00 zł na zakup kosiarki i kosy spalinowej.   

 

 

 

ROZCHODY

W I półroczu 2011 roku spłacono przypadające , zgodnie z zawartymi umowami , raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 645 553,02- zł .

           

Saldo zadłużenia na 30.06.2011r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło 11 691 397,33 złotych  w tym wobec banków – 9 087 581,15 zł  oraz wobec  WFOŚiGW  i BGK z tytułu pożyczek -w Łodzi – 3 023 298,68

 

 

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - za I półrocze 2011r. uzyskano przychody w kwocie 1.258 222,62 zł co stanowi 31,11% w stosunku do założeń planu.

Koszty stanowią kwotę 1.163 317,34 zł, co stanowi 38,05% do założonego planu rozchodów.

Nadwyżka przychodów nad rozchodami wynosi 20 000,60 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą na 30 czerwca  – 271 805,25 zł , należności z tytułu sprzedaży – 564 494,63 zł. 

 

 

PODSUMOWANIE

 

Porównując stronę dochodową naszego sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami oraz przychodami i rozchodami należy wskazać, że I półrocze 2011r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie – 2 176 577,06 zł .

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy na dzień 30 czerwca wynosił  590 535,47zł .

 

                                                                       Biała Rawska, dnia 25  sierpnia 2011 roku

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansów i Budżetu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M.Kacprzak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2294
21 września 2011 14:07 Maria Kacprzak - Dodanie załącznika [mgok_wyszczegolnienie_przychodow_za_i_polrocze_2011_rok.doc] do dokumentu.
21 września 2011 14:07 Maria Kacprzak - Dodanie załącznika [mgbpwykonanie_za__kwartaly.xls] do dokumentu.
21 września 2011 14:07 Maria Kacprzak - Dodanie załącznika [mgbp_sprawozdanie_z_dzialalnosci_finansowej_i_polrocze_2011_rok.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany