Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie zaciagniecia pożyczki w BGK na wyprzedzajace finansowanie operacji w ramach PROW

                                                           - projekt-

Uchwała Nr ……….

Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

 

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -  wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Budowa traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 ( Dz. U Nr 157 poz.1240)  w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska Biała Rawska u c h w a l a co następuje:

  • § 1

Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2012 pożyczkę  w Banku Gospodarstwa Krajowego  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Budowa traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej”  w wysokości 457 317,00- złotych w następujących transzach:

 

200 000,00- zł   - w roku 2012

257 317,00- zł   - w roku 2013

 

  • § 2

1.Pożyczka zostanie spłacona ze środków PROW.

2.Środki na spłatę pożyczki i odsetek zostaną zaplanowane w budżetach lat następnych.

3.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska.

  • § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansów i Budżetu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M.Kacprzak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2012 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 1843
19 kwietnia 2012 08:55 Maria Kacprzak - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany