Nabór pracowników

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 3. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub w innych urzędach państwowych  (z wyjątkiem stanowisk obsługi),
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne           przestępstwa skarbowe,
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
 7. Znajomość przepisów prawa, w zakresie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej, samorządzie gminnym, kodeks postępowania  administracyjnego.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
 3. Komunikatywność w kontaktach służbowych, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, kreatywność.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie w szczególności należało:

1. realizacja  zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2. określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy,

3.  współdziałanie z komendantem powiatowym PSP w zakresie przygotowania OSP do działań ratowniczych,

4. prowadzenie działania w zakresie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych,

5. prowadzenie działań ratowniczych przez koordynację przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych,

6.  przedstawianie Burmistrzowi Białej Rawskiej  ocen dotyczących stanu  przygotowania i udziału OSP w działaniach ratowniczych,

7.  aktywny udział w walnych zebraniach OSP; przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,

8.  udział w organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

9. współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego,

10.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w OSP  podczas akcji działań ratowniczych i ćwiczeniach,

11.współdziałanie w organizowaniu i wyszkoleniu MDP,

12. konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i technicznych budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,

13. zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,

14. współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów, ćwiczeń,

15.  udział w procesie włączania jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

16. współpraca przy organizowaniu obozów wypoczynkowo- szkoleniowych dla MDP,

17. współpraca z gminnym zespołem reagowania kryzysowego w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dot. działań oraz prac tego zespołu,

18. określanie potencjału ratowniczego OSP z terenu gminy, przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych,

19. ustalanie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich zaspokajania,

20. tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych, informowania ludności ,

21. ewidencjonowanie mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz przeprowadzania jego inwentaryzacji.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej  zostanie określony w zakresie obowiązków  i uprawnień.

 

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy  - 1/10 etatu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pisemne oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Powyższa klauzula musi być  opatrzona własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej lub przesłać w terminie do dnia 19.11.2013 r.  do godz. 15 30  pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

ul. Jana Pawła II, 57

96-230 Biała Rawska

W zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w  Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w  Białej Rawskiej w dniu 20.11.2013 r. o godz. 10 00

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
ul. Jana Pawła II, 57 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bialarawska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 / 815 93 77

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Białej Rawskiej.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Biała Rawska, dnia  06.11.2013 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2013 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 2266
20 listopada 2013 12:16 Artur Pakuła - Dodanie załącznika [doc1311201123190001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2013 12:14 Artur Pakuła - Dodanie załącznika [doc1311201122400001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2013 15:35 Artur Pakuła - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobnowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany