Zamówienia poniżej 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI
OBLIGACJI

WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

 Gmina Biała Rawska, 19 września 2013 roku

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto i Gminę Biała Rawska.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA

 

Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Biała Rawska

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

Ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

tel.: (46) 815 93 77

e-mail: umig@bialarawska.pl

http://www.bialarawska.pl/

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Biała Rawska zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta i Gminy Biała Rawska na kwotę 6.080.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
 2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.
 3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
 4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
 5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

 

1)      Doradca Emitenta – Dragon Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Tel.: +48 22 20 12 897, Fax: +48 22 20 34 963, w imieniu której projekt realizują:

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu: koordynacja konkursu, wyjaśnienia warunków konkursu umieszczonych w niniejszej „Specyfikacji” (kontakt: tel. +48 793 00 74 74, fax. +48 22 20 34 963, e-mail: mariusz.golaszewski@dragonpartners.pl),

 

2)      Ze strony Miasta i Gminy Biała Rawska:

a) Skarbnik Miasta i Gminy, Pani Maria Kacprzak, tel. (46) 815 93 78, e-mail: m.kacprzak@bialarawska.pl

 1. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 2. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
 3. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
 4. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

 

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Biała Rawska Nr XXXIII/256/13 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
 4. 4.       Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Miasta i Gminy Biała Rawska. Nie otwierać przed dniem 07 października 2013r. godz. 14.00 "
 5. Oferta powinna składać się z:

a)      oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,

b)      oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,

c)       aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

e)      parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, w pokoju nr 15 nie później niż do dnia 07 października 2013 r. do godz. 13:45.
 2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. 1.       Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska w dniu 07 października  2013r.  o godz. 14.00 w sposób jawny.
 2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
 3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
 4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,8 %.
 5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
 7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
 8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
 9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział VII. Załączniki

 1. Formularz oferty cenowej.
 2. Oświadczenie Oferenta,
 3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

 

 

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu ............................................................................ (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Miasta i Gminy Biała Rawska na kwotę 6.080.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji:

 • A13 – 158.000 zł: …………..%,
 • B13 – 442.000 zł: …………..%
 • C13 – 800.000 zł: …………..%
 • D13 – 880.000 zł: ...………..%
 • E13 – 900.000 zł: .………….%
 • F13 – 900.000 zł: …………..%
 • A14 – 500.000 zł: …………..%
 • B14 – 500.000 zł: …………..%
 • C14 – 500.000 zł: …………..%
 • D14 – 500. 000 zł: ………….%

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: ….

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości ……………… PLN, co stanowi ……………% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

……………………………..

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku emitenta.

 

Data:                                                                                                   Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

 

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że:

 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.
 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
 7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu"

 

Data:                                                                                                   Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

 

 

Pieczęć Oferenta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKIET INFORMACYJNY

 

 

 

Spis treści

I.       Podstawowe informacje. 3

A.     Dane teleadresowe. 3

B.      Charakterystyka Emitenta. 3

II.      Program emisji obligacji 4

III.         Sytuacja finansowa Emitenta. 5

A.     Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe. 5

B.      Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji 6

 

 

I.                  Podstawowe informacje

A.                Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest gmina miejsko – wiejska, Biała Rawska znajdująca się w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. Przedstawicielem gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, Pan Wacław Adamczyk.

Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy mieszczącym się przy ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska. Z Urzędem Miasta i Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (46) 815 93 77, lub drogą elektroniczną, pod adresem umig@bialarawska.pl

B.                Charakterystyka Emitenta

 

 

Gmina Biała Rawska jest gminą miejsko - wiejską. Według danych z 2012 roku gmina  Biała Rawska zajmuje powierzchnię 208 km2i liczy 11 635 mieszkańców. Jednostka jest położona w środkowej części Polski, dokładnie pomiędzy Łodzią a Warszawą. Bliskość tych aglomeracji i doskonałe połączenie komunikacyjne to atuty inwestycyjne Białej Rawskiej. Gmina leży w dorzeczu Bzury i jej dopływu – rzeki Rawki, we wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie rawskim, przy granicy z województwem mazowieckim (powiat żyrardowski i grójecki).

                                                                                                  

 

 

Turystyka w Gminie Biała Rawska

Biała Rawska należy do terenów o znakomitych walorów turystyczno – krajoznawczych. Położona jest na Nizinie Mazowieckiej nad rzeką Białką – dopływem Rawki. Na terenie Gminy znajdują się piękne zespoły pałacowo – parkowe: w Białej Rawskiej, Babsku i Woli Chojnatej. W kilku innych miejscowościach są zabytkowe dworki (wszystkie w rękach właścicieli prywatnych), kościoły i parki. Część z nich jest już odremontowana i służy jako zespoły konferencyjno – hotelowe, restauracje, zaplecze rekreacyjne.

 

Infrastruktura w Gminie Biała Rawska

Usytuowanie Białej Rawskiej i dobrze wykształcona sieć drogowa umożliwiają sprawny dojazd do najważniejszych miast Polski centralnej: Warszawa Janki – 40 minut, Łódź – 70 minut, Skierniewice – 40 minut. Podstawowy układ stanowią drogi: Łódź – Grójec – Terespol (wschód – zachód) oraz Warszawa – Katowice (północ – południe). Przez miejscowość Babsk przebiega droga szybkiego ruchu Warszawa – Wrocław. Gmina posiada również wąskotorową sieć kolejową: Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska (19 km na terenie Gminy), która do tej chwili spełniała istotną funkcję transportową. Na tę chwilę przejazdy zostały zatrzymane, dąży się jednak do tego aby je przywrócić i wykorzystać w celach rekreacyjno – turystycznych. Przez gminę przebiega również duża linia kolejowa – Centralna Magistrala Kolejowa (CKM) o charakterze międzyregionalnym Śląsk – Wrocław.

Gospodarka w Gminie Biała Rawska

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych (takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.) przed jakimi staje władza lokalna. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie.

Gmina Biała Rawska zmierza w kierunku rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Dużym atutem jest atrakcyjna lokalizacja pod inwestycje przemysłowe. Tereny stanowią obszarowo jeden kompleks o łącznej powierzchni ok. 60 ha. Mają zostać zagospodarowane pod obiekty produkcyjne, usługowe i magazyny. Teren jest uzbrojony w wodociąg , kanalizację sanitarną i energię elektryczną. Położony jest w pobliżu nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Tereny obecnie są użytkowane rolniczo jako grunty klasy V i VI.

II.               Program emisji obligacji

 

Gmina Biała Rawska wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie do 6.080 (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.080.000 PLN (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku, w seriach:

 • A13 – 158.000 zł, wykup w roku 2019,
 • B13 – 442.000 zł, wykup w roku 2020,
 • C13, A14 – 1 300.000 zł, wykup w roku 2021,
 • D13,B14 – 1 380.000 zł, wykup w roku 2022,
 • E13,C14 – 1 400.000 zł, wykup w roku 2023,
 • F13 D14 – 1 400.000 zł, wykup w roku 2024,

 

Cele emisji obligacji w 2013 roku:

 • Inwestycje w kwocie 1 701 975,00
 • Przedpłaty 1 988 071,71 zł
 • Planowane rozchody 389 953,29 zł.

Cele emisji obligacji w 2014 roku:

 • Inwestycje w kwocie 1 012 776,36 zł,
 • Planowane rozchody 987 223,64 zł.

III.           Sytuacja finansowa Emitenta

 

A.                Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

 

Gmina Biała Rawska zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący:
http://bip.bialarawska.pl/wiadomosci/24/lista/uchwaly_rady

Aktualna wersja uchwały Budżetowej na 2013 roku wraz z uchwałą w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu znajdują się pod adresem:

Uchwała Budżetowa

http://bip.bialarawska.pl/wiadomosci/30/wiadomosc/210842/uchwala_nr_xxxiii25813_rady_miejskiej_biala_rawska_z_dnia_010820

 

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji

http://bip.bialarawska.pl/wiadomosci/30/wiadomosc/210840/uchwala_nr_xxxiii25613_rm_biala_rawska_z_dnia_26_lipca_2013r_w_s

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się stronie internetowej w BIP – zakładka – OBLIGACJE

 

B.                Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji

 

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 6.080.000 zł przez Gminę Biała Rawska. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Radlak
Ilość wyświetleń: 50767
19 września 2013 13:15 (Ewelina Radlak) - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 13:11 (Ewelina Radlak) - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 13:00 (Ewelina Radlak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany