Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie o odstapieniu od obowiązków sporzadzenia raportu - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk

Biała Rawska, dnia 09.12.2008 r. OŚ.III.7625/12/2008/03 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 51 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity...

Wystapienie o uzgodnienie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Wola Chojata - Orla Góra

Biała Rawska, dnia 11.12.2008r. OŚ.III.7625/11/2008/07 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wystąpieniem Urzędu Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych...

Wystapienie o uzgodnienie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk

Biała Rawska, dnia 10.12.2008r. OŚ.III.7625/12/2008/04 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wystąpieniem Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Burmistrz Biała Rawska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:Krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Biała Rawska w następujących zadaniach:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Biała Rawska Nr 79/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku Burmistrz Biała Rawska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 roku Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Biała Rawska...

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Wola Chojnata - Orla Góra.

Biała Rawska, dnia 04.12.2008 r. OŚ.III.7625/11/2008/05 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 51 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity...

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu Białogórne, Biała Wieś, Grzymkowice gm. Biała Rawska oraz Zimnice, Kowiesy gm. Mszczonów

Biała Rawska dnia 04.12.2008 r. OŚ.III.7625/16/2008/02 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej ulicy łaczącej ulice Narutowicza z ulicą Gęsią (Biała Rawska)

Biała Rawska, dnia 03.12.2008r. OŚ. III.7625/07/2008/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków Galinki

Biała Rawska dnia 03.12.2008 r. OŚ.III.7625/10/2008/03 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst...

Wystąpienie z zapytaniem co do konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej 4104 E Biała Rawska-Babsk

Biała Rawska, dnia 25.11.2008r. OŚ.III.7625/12/2008/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej 4104 E Biała Rawska-Babsk.

Biała Rawska, dnia 25.11.2008r. OŚ.III.7625/12/2008/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania...

Zatrzymaj banner przewijany