Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26.01.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, poz. 2232/ zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 26 stycznia 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie utworzenia wspólnie z Powiatem Rawskim spółki prawa handlowego, której przedmiotem działalności byłoby prowadzenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczanej nr działki 221 obręb wsi Chrząszczew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminy oznaczonych numerami działek 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 1341, 1342 położonych w obrębie 1 miasta Biała Rawska, 201/1 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska i 106 położonej w obrębie wsi Żurawia o pow. 11,2134 ha dotychczasowemu dzierżawcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 19. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 roku.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 115
19 stycznia 2018 12:58 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany