Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.08.2019 r., godz. 13.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/  zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/19 z dnia 19.06.2019 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z dnia 04.07.2019 roku.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XIII/19 z dnia 09.08.2019 roku.
 6. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Babsk niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 885 o pow. 0,0552 ha położonej w obrębie wsi Babsk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie wsi Żurawia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 375 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie wsi Żurawia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Gołyń i Studzianek, Żurawia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich będących własnością Gminy Biała Rawska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzezińsk

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2019 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 166
23 sierpnia 2019 13:06 (Adrianna Ambroziak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany