Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009 r w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: UGSOP-PGJAE-PQLOK-RCQXJ-KKRBI. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/55/11

RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009r.w  sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2, pkt. 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009r.w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VIII/55/11

Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 23 maja 2011 r.

Regulamin targowiska miejskiego /warzywa-owoce, nabiał i inne art. spożywcze/ usytuowanego przy ul.Brukowej w Białej Rawskiej

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

 

 

1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska.

2. Targowisko w rozumieniu niniejszego regulaminu zwane dalej „targowiskiem” znajduje się na działkach nr549/2, 557,549/8, 550/2, 551/2 położonych w obrębie nr 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej przeznaczonych do handlu.

3. Targowiskiem zarządza w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska EKOBIOEN SP.ZO.O., ul.Mickiewicza 12 H, 96-230 Biała Rawska zwana dalej Administratorem

4. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych,weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zalecenia służb weterynaryjnych będą przekazywane bezpośrednio Administratorowi.

 

 

Rozdział 2.

Organizacja targowiska

§ 2.

 

1. Targowisko czynne od poniedziałku do soboty w godz. 500 - 16

00

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest:

1) regulamin targowiska,

2) cennik usług oraz stawki opłaty targowej,

3. Targowisko podzielone jest na strefy sprzedaży.

Rozdział 3.

Warunki uczestniczenia w sprzedaży

§ 3.

 

 

 

1. Uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej.

2. Wszyscy prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.

 

§ 4.

 

 

 

1. Osoba prowadząca działalność na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawianych do sprzedaży – w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacje o ich wysokości.

2. Osoba sprzedająca zakwalifikowane przez grzyboznawcę grzyby świeże, obowiązana jest do posiadania aktualnego atestu.

 

§ 5.

 

 

 

1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.

 

Id: UGSOP-PGJAE-PQLOK-RCQXJ-KKRBI. Podpisany Strona 2

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Rozdział 4.

Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska

§ 6.

 

 

 

1. Na targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa określona uchwałą Rady Miejskiej Biała Rawska.

2. Opłatę targową pobiera inkasent.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej. Odstępowanie dowodu opłaty targowej osobom trzecim jest niedozwolone.

4. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego w celu okazania organom kontrolnym.

5. Wysokość opłat targowych wymienionych w pkt. 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta.

6. Brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w pkt. 1 traktowane jest jako jej nie uiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia.

7. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie.

 

Rozdział 5.

Przepisy porządkowe

§ 7.

 

 

 

1. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu uprawnieni są inkasenci oraz osoby upoważnione przez Administratora.

2. Inkasenci zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów.

3. Miejsce sprzedaży wyznacza Administrator targowiska lub osoba przez niego upoważniona.

4. Administrator ma prawo wstrzymać sprzedaż towaru, co, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła i powiadamia o tym odpowiednie organy kontroli lub ścigania.

5. Wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych wymaga uzyskania zgody Administratora.

 

§ 8.

 

 

 

1. Przy sprzedaży mięsa z uboju bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne.

2. Osoby sprzedające mięso i jego przetwory powinny posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny lub fakturę spełniającą wymogi HDI. Sprzedający jest odpowiedzialny za bezpieczne usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego powstających z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 9.

 

 

 

1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest działalność.

2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem,pawilonem, namiotem, stołem itp.

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce działalności handlowej i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym.

4. W przypadku nie uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu zarząd targowiska obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska handlowego.

5. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach działalności handlowej wózków, skrzynek, stojaków i innych urządzeń handlowych.

6. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe.

7. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.

8. Za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska Administrator nie odpowiada.

Id: UGSOP-PGJAE-PQLOK-RCQXJ-KKRBI. Podpisany Strona 3

§ 10.

 

 

 

1. Na targowisku zabrania się:

1) wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska handlowe,

2) prowadzenia wszelkich gier hazardowych,

3) sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych,

4) sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy,

5) sprzedaży papierów wartościowych,

6) sprzedaży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard oraz innych materiałów pirotechnicznych,

7) sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży przez uprawnionego grzyboznawcę,

8) sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2. Obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży oraz spożywania alkoholu na targowisku.

3. Prowadzenie działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jest zabronione.

4. Osoby nie przestrzegające w/w zakazów będą usuwane z terenu targowiska.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 11.

 

 

 

1. Wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu Administrator i inne osoby przez niego upoważnione maja prawo korzystać z pomocy Policji.

3. Osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń oraz może zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej.

 

§ 12.

 

 

 

Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy terenu na targowisku bez wypowiedzenia, a w przypadku rezerwacji miejsca handlowego do jej nie przedłużenia.

 

§ 13.

 

 

 

Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 14.

 

 

 

Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Śliwińska
Ilość wyświetleń: 1163
27 maja 2011 09:09 (Anna Śliwińska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany