Przetargi

Ogłoszenie o przetargu - Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010

 

 

Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010
Numer ogłoszenia: 424928 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest Dostawa oleju opałowego kod CPV 09135100-5 spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C-96024:2001 w ilości 24.000 litrów do Urzędu Miasta Biała Rawska. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego, o następujących parametrach fizykochemicznych: 1. Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 2. Gęstość w temp. 150C nie wyższa niż 860 kg/m3 3. Temperatura zapłonu nie niższa niż 560C 4. Lepkość kinematyczna w temp. 200C nie wyższa niż 6,00 mm2/s 5. Barwa czerwona 6. Zawartość siarki nie wyższa niż 0,10 % 7. Zawartość wody nie wyższa 200 mg/kg. Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego wyniesie maksymalnie 3.000 litrów. Nie akceptujemy możliwości zmiany ceny na skutek zmian cen producenta w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem umowy. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego cennika dostawcy (producenta) przy każdej dostawie potwierdzony za zgodność z oryginałem i potwierdzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca dołączy również przy każdej dostawie świadectwo jakości na olej napędowy grzewczy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 1.000- zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00 /100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 18 grudnia 2009 r. do godziny 10:30 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: 5.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 5.2 Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 5.3 przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert; 5.4 przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5.5 przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 5.6 składa jedną ofertę oraz wadium Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. podpisany formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. oświadczenie z art. ust. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub odłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 8. wykaz wykonanych dostaw - na załączniku nr 5; 9. wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 10. wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. W przypadku, gdy jako podwykonawca wskazanych jest kilka podmiotów wspólnie dotyczy to każdego z nich Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dołączenia do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń. 6.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6 ppkt 4,6 i 7 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu o ubieganie się o zamówienie oraz: d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP. Dokumenty o których mowa pkt 6.1 lit. a,c , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Forma złożenia dokumentów Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii (za wyjątkiem pełnomocnictwa) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 Otwarcie nastąpi w dniu 18.12.2009 o godzinie 11:00.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Burmistrz Biała Rawska
Bogdan Pietrzak


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2009 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 2761
10 grudnia 2009 15:16 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2009 14:43 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany