Przetargi

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej.

 

 

Biała Rawska: Modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej
Numer ogłoszenia: 433864 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 13 do SIWZ A ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B ) dokumentacja projektowa Zakres rzeczowy - Zamówienie składa się z dwóch etapów: 1. I ) Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. W ramach etapu należy wykonać: - Roboty przygotowawcze - budowlane - Groblę - Zbiornik retencyjny - Budowlę filtracji wody - Zieleń II ) Infrastruktura socjalno - turystyczna. W ramach etapu należy wykonać: - Budynek socjalny - Kort tenisowy - DFA - Nawierzchnie drogowe - Przyczółek dla mola pływającego - Rampę do budynku - Instalację wewnętrzną wod -kan - Instalację zewnętrzną wod-kan - Przyłącza - Część elektryczną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-8, 45.23.21.50-8, 45.33.00.00-9, 45.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 100.000,00 - zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 08.01.2010 r. do godziny 10:30 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust .1 i 2 ustawy pzp. 5.A Przez spełnienie warunków określonych w pkt 5.2 rozumie się : 1) Doświadczenie zawodowe Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych o wartości powyżej 2 400 000 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , odpowiadającym swoim rodzajem tj z zakresu branży hydrotechnicznej z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje lub protokoły bezusterkowego odbioru robót ) 2) Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzania stanowisk niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia budowlane ( decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ) w zakresie kierowania ,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia uprawnień i innych krajów, z zachowaniem wszystkich wymagań przepisów prawa a ) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownika budowy minimum 5 lat , licząc od momentu uzyskania uprawnień budowlanych b) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownika budowy lub kierownika robót minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych. c) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych . d) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej o specjalizacji budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych. 3 ) potencjał techniczny Wykażą ze dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środka transportu za pomocą których będzie zdolny wykonać zamówienie albo przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ. 5B ) Poprzez spełnieni warunków określonych w pkt 5.3 rozumie się: 1) Sytuacja finansowa : Wykonawca musi mieć posiadać środkami finansowe na sumę 4 000 000,00 zł, potwierdzonych informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2 ) Wykonawca ma być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN. 5C ) składa jedną ofertę oraz wnosi wadium przetargowe Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia : nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ; 1. podpisany formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz parafowany projekt umowy. 2. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu wykazania iż spełniają wymagane warunki , wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. oryginał pełnomocnictwa albo kopii poświadczonej notarialnie ( pełnomocnictw ) jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika ( jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji , do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji ), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie , że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 6. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenia lub odłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 8.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10 .oświadczenie -wykaz ważniejszych robót wykonywanych w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie: listy referencyjne, protokoły bezusterkowego odbioru robót- załącznik nr 5 11.Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 12. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 13. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( potencjał kadrowy ) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9. Do wykazu winny być dołączone kopie stosownych uprawnień dyplomów. Należy również dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli w przedstawionym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. W tym przypadku wykonawca wypełnia załącznik nr 9 a 14. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu ( narzędzi i urządzeń ) jakim dysponuje Wykonawca na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 8 15. wykaz dokumentów , które wykonawca zastrzega jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ,zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4. 6.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w 6 ppkt 4,6,7 8 i 9 - składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , b) nie zalega z uiszczaniem podatków ,opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu o ubieganie się o zamówienie , oraz: d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. Dokumenty o których mowa pkt 6.1 lit. a,c i d, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Forma złożenia dokumentów Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii ( za wyjątkiem pełnomocnictwa ) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wezwie wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 6.2 Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: 1) Zawiera pełnomocnictwo dla osób reprezentujących wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy . Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego ( zapis dotyczy również podmiotów występujących wspólnie w formie spółki cywilnej ) 2) Zawierać dokumenty wymienione w pkt 6 ppkt 3,4,6,7,8,9 od każdego podmiotu, natomiast dokument wymienione w pkt 6 ppkt 1,2,10,11,12,13,14, które to winien złożyć, co najmniej jeden z podmiotów. 3) musi być podpisana tak , by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. 4) Pomioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Mista Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Mista Biała Rawska ul.Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastepi w Urzędzie Miasta Biała Rawska w dniu 08.01.2010 o godz 11:00 pok. 5 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ( Oś priorytetowa II Ochrona środowiska zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II 4 Gospodarka wodna ) współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego..

 

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2009 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 3386
26 stycznia 2010 11:17 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
30 grudnia 2009 11:03 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
30 grudnia 2009 10:49 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany