Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości obręb 2 miasta Biała Rawska

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

BIAŁA  RAWSKA 

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  1. 1.      nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 2.84.U - przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynkach o funkcji usługowej,

- w pasie terenu przylegającym do ulic o szerokości minimum 10m, obowiązuje usytuowanie budynków usługowych w formie zabudowy pierzejowej,

- budynki usługowe o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu użytkowym,

- wysokość pozostałych budynków do 4m,

- połacie dachowe budynków usługowych w pierzei o nachyleniu od 30% do 100%,

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki dla działek zabudowanych w obrysie granic do 100%,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni do 80%,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,

Na działce znajduje się skrzynka i studzienka telekomunikacyjna bez prawa służebności.

Działka nr 240/12 o pow. 0,0219 ha, KW  LD1R/00009095/3 obręb 2 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 250.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium  - 30.000,00

Przetarg odbędzie się 08 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – sala nr 5 o godz. 1200.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 03 listopada 2011 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę, która wpłaciła wadium i bierze udział w przetargu uznaje się za zapoznaną ze stanem nieruchomości i jej granicami (Gmina nie będzie dokonywać ponownego wznawiania granic)

 

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu (0-46) 81 59 626.

 

Biała Rawska 03.10.2011 r.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
Ilość wyświetleń: 1914
05 października 2011 08:00 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany