Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont chodników wykonanie zatok parkingowych i utwardzenie pobocza

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na remont chodników, wykonanie zatok parkingowych

i utwardzenie pobocza

KOD CPV 45233140-2 i 45233222-1

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia            w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 ,  pok. Nr 12 , lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl.                            

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: „Remont części chodnika wzdłuż ulic: Mickiewicza, Wojska Polskiego, 15-go Grudnia, Gęsia i Szeroka, wykonanie zatok parkingowych przy ulicach: Mickiewicza i Jana Pawła II i utwardzenie pobocza przy ul. Wiejskiej w Białej Rawskiej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: kosztorys ofertowy, wzór umowy

Nieprzekraczalny termin wykonania całego zamówienia od daty podpisania umowy do 18.07.2007 r

Zamawiający  pobiera wadium.

 

Wadium w wysokości    3000-  (słownie: trzy tysiące złotych 00 /100  )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta                   Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska           nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 28.03.2008 r do godziny 09:30

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3.Wykażą wykonanie trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie , odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie;

4.Wykażą, że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie

 kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem 

 budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby      

 samorządu zawodowego;

5.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

6. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

8. składa jedną ofertę oraz wadium

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

 Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   (tekst j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Kryterium oceny ofert  -    cena oferty                   -  100 %     

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  96-230 Biała Rawska                 ulica Jana Pawła II 57 do dnia  28.03.2008 r. do godziny  09:30 z dopiskiem Oferta na przetarg nieograniczony na : „Remont chodników, wykonanie zatok parkingowych i utwardzenie pobocza” – Nie otwierać przed  28.03.2008 r. przed godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12                    lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2008 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Nowicki
Ilość wyświetleń: 4374
03 marca 2008 14:58 (Krzysztof Nowicki) - Dodanie załącznika.
03 marca 2008 14:57 (Krzysztof Nowicki) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany