Przetargi

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Biała Rawska: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska
Numer ogłoszenia: 434106 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie konserwacji ok. 1700 sztuk opraw i 132 punktów zapalania oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska, w okresie od 01.02.2012r. do 31.01.2015r., polegającej na: - zapewnieniu świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach (od zmierzchu do świtu), - utrzymaniu we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, - utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła, aby nie powodowały zaciemnienia, - utrzymaniu we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniających prawidłową prace urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych, - wymianie uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacja sterująca - trafo),a źródłem światła m.in. żarówek, kompletnych gniazd bezpiecznikowych, styczników, sterowników, dławików, przewodów i kabli zasilających itp. - zapewnieniu estetycznego wyglądu urządzeń, - bieżącym wykonywaniu przeglądów i oględzin linii oświetleniowych i urządzeń sterowniczych, - prawidłowym i czytelnym oznakowaniu obwodów oświetlenia ulicznego w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia lub wyłączenia w koniecznych przypadkach, - zapewnieniu fachowej obsługi wyposażonej w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji Wykonawcy, - sukcesywnym dokonywaniu kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz bieżącym usuwaniu stwierdzonych usterek bez oczekiwania na zgłoszenia reklamacji ze strony Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób, jak również odwrotnym przekazywaniu informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie 24 godzin, a także zgłoszenie awarii kabli i przewodów będących w naprawie powodujących zaciemnienie ulic, jak również bieżącym ustawianiu urządzeń sterujących, - niezwłocznym zabezpieczeniu miejsc awarii sieci oświetlenia ulicznego spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego, czynniki atmosferyczne lub losowe oraz niezwłoczne przywrócenie ich sprawności, - niezwłocznym usunięciu (do czasu następnego zapalania się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego i w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, na wiaduktach itp., - pomiarze rezystancji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zawieszaniu, zdejmowaniu i bieżącej konserwacji ozdób świątecznych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, w terminach, miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, - zabezpieczaniu obsługi urządzeń (skrzynki przyłączeniowe) oraz linii zasilających i oświetleniowych w czasie organizowanych imprez plenerowych przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 4.000,00 - zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 05.01.2012 r. do godziny 11:00 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże wykonanie przynajmniej dwóch usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże posiadanie przynajmniej 1 podnośnika samochodowego.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca powinien wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 11:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

                                                                                               Wacław Jacek Adamczyk

Sporządził:

Ewa Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2011 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 1743
09 stycznia 2012 12:56 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu.
22 grudnia 2011 07:49 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu.
22 grudnia 2011 07:48 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany