Przetargi

Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: "Biały Orlik" w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bialarawska.pl


Biała Rawska: Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: Biały Orlik w Białej Rawskiej
Numer ogłoszenia: 432656 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: Biały Orlik w Białej Rawskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn.: Biały Orlik w Białej Rawskiej. Sezonowe sztuczne, demontowane lodowisko o wymiarach 17,5 m x 30 m położone w Białej Rawskiej. Projektowe warunki pracy lodowiska : - temperatura otoczenia do +10oC, - prędkość wiatru do 2,0 m/s, - promieniowanie słoneczne wyłącznie rozproszone, - powierzchnia pod taflę: boisko asfaltowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego poniższe wymagania: Kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 34% roztworu glikolu etylenowego -11/-8 oC (temp. ot. = +10°C) na poziomie min. 125 kW dla sytemu ziębniczego na bazie orurowania aluminiowego. Współczynnik wydajności agregatu chłodniczego ESEER na poziomie min. 3,75. Agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie. Musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia. Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu około: 25, 50, 75, 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: - temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, - ciśnienie czynnika chłodniczego, - dane diagnostyczne, - harmonogram włączania/wyłączania, - zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, - sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, - modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, - monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, - uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia. - sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza pracą pompy. Głośność agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826). Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). Dla potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych agregatu, w szczególności współczynnika wydajności chłodniczej ESEER na poziomie min. 3,75, Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą kartę techniczną agregatu, potwierdzoną przez producenta oraz wyniki badań niezależnej jednostki certyfikującej (niezależnego laboratorium), np. certyfikat EUROVENT. 1. Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska: o długości pojedynczego modułu 2,5 m. Kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych - nie może być większa niż 20 mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu. Przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy EPDM zapewniającego brak falowania po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz muszą mieć możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm - dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do falowania i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko-złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych. Cały (nie poszczególne elementy składowe) modułowy system ziębniczy tafli lodowiska musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym. Uwaga: - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej. - Wykonawca dostarczy i zamontuje estetyczną, demontowalną, obudowę wykonanej z blachy ryflowanej (min. 19 m x 1,7 m x 1,5 m) do zabezpieczenia modułowego systemu ziębniczego po sezonie. 2. Dostawa i montaż band lodowiskowych o wysokości ok. 1,1 m - 1,2 m. Kompozytowe bandy lodowiska wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę i dużej odporności na warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej panel wewnętrznie użebrowany. Banda wsparta jest na metalowych podporach w kształcie trójkąta. W panelu wklejone są metalowe wkładki w miejscach skręcania śrubami. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew przykręcona jest listwa okopowa z polietylenu o wysokości ok. 20 cm i grubości do 1 cm. W górnej części bandy lodowiska wyodrębniono zintegrowany pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym. Komplet zawiera również bramę wjazdową dla urządzeń serwisowych o wymiarach wjazdowa 3,2 mb oraz 2 szt. bramek wejściowych o wymiarach 0,9 m. Promień w narożnikach bandy - 4,50 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie równoważnego systemu band lodowiska tj. bandy o konstrukcji wykonanej ze stali cynkowanej ogniowo z wypełnieniem z płyt PEHD. 3. Podłączenie elektryczne odbiorników do rozdzielni elektrycznej o mocy minimalnej ok. 50 kW i zabezpieczeniu 160 A posadowionej w odległości do 10 m od miejsca lokalizacji agregatu chłodniczego. Wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego rozdzielnią elektryczną i podłączenie leży w gestii Zamawiającego. 4. Dostawa i napełnienie instalacji 34% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu. 5. Dostawa odpowiedniej ilości pojemników do magazynowania glikolu po zakończeniu sezonu oraz dostawa przenośnej pompy wraz z osprzętem do wypompowania po sezonie glikolu z instalacji. 6. Dostawa mat gumowych o grubości min.4 mm do chodzenia na łyżwach o szerokości min.1,2 m, długości 100 m. 7. Dostawa manualnej ostrzałki do łyżew. 8. Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu min. 5 cm. 9. Dostawa instrukcji użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska. Wykonawca zapewnia wyszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska. 10. Dostawa nowej ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska (frez do lodu). Frezarka do tafli lodowiska z silnikiem spalinowym. Szerokość frezowania min. 300 mm. Tarcza wyposażona w 4 noże. Frezarka oznaczona znakiem CE. Funkcjonalna i bezpieczna w użytkowaniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.51.20.00-8, 44.21.11.00-3, 45.21.22.11-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty). Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 13.11.2012 r. do godziny 11:00 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże wykonanie trzech usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości powyżej 400 000,00 zł brutto każda, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, potwierdzające, że dostawa i montaż zostały wykonane w terminie i z należytą starannością)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja finansowa

1) Wykonawca musi posiadać środki finansowe na sumę 400 000,00 zł, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 400 000,00 zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowę spółki cywilnej lub umowy konsorcjum) z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Rozpoczęcie prac nastąpi, po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku jeżeli wykonawca nie przedstawi rachunku potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie określonym w projekcie umowy oraz w przepisach szczegółowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących terminu wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sytuacji działania niekorzystnych czynników atmosferycznych mających wpływ na realizację zadania. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidział w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Każda zmiana powinna być potwierdzona protokołem konieczności spisanym przez strony. W szczególności zmiany umowy mogą nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe lub długotrwałe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) Z uwagi na zmianę podwykonawcy; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy, e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                   Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

Ewelina Chojecka                                       Wacław Jacek Adamczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2012 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Radlak
Ilość wyświetleń: 2027
13 grudnia 2012 10:00 (Ewelina Radlak) - Zmiana danych dokumentu.
20 listopada 2012 15:14 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu.
09 listopada 2012 14:27 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_tresci_siwz_iii.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany