Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 458506-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska - Zamawiający, działa w imieniu...
Termin składania ofert: 2013-11-20


Numer ogłoszenia: 470852 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 458506 - 2013 data 12.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, fax. 46 81 59 444.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pachach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi - Przedszkole w Białej Rawskiej Gmina Biała Rawska oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku jednostek, dla których zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do tychże obiektów. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1: Taryfa Cxx - oświetlenie uliczne: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 492 640,00 kWh. Taryfa Cxx - pozostałe obiekty: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 393 983,00 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający w większości posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest ENERGA Obrót S. A. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.2).
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pachach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi - Przedszkole w Białej Rawskiej Gmina Biała Rawska oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku jednostek, dla których zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do tychże obiektów. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1: Taryfa Cxx - oświetlenie uliczne: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 492 640,00 kWh. Taryfa Cxx i Gxx - pozostałe obiekty: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 393 983,00 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający w większości posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest ENERGA Obrót S. A. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.2).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
 • W ogłoszeniu jest: 20.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15..
 • W ogłoszeniu powinno być: 22.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15..

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                  Kierownik Jednostki Zamawiającego

Ewelina Chojecka                                     Zbigniew Szcześniak

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialarawska.pl


Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 458506 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Biała Rawska - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pachach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi - Przedszkole w Białej Rawskiej Gmina Biała Rawska oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarte zostaną nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku jednostek, dla których zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do tychże obiektów. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1: Taryfa Cxx - oświetlenie uliczne: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 492 640,00 kWh. Taryfa Cxx - pozostałe obiekty: w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 393 983,00 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający w większości posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest ENERGA Obrót S. A. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 5.2)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w dziale VI specyfikacji wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 5), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 3. Gmina Biała Rawska - oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku obowiązujących umów kompleksowych zostaną one wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian: - zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - zmiany osób reprezentujących strony. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, - na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15%, - z przyczyn formalno - prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014 r., - cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                       Burmistrz Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                                          Wacław Jacek Adamczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2013 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Radlak
Ilość wyświetleń: 1741
10 grudnia 2013 13:43 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2013 10:17 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz_ii.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2013 10:17 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany