Przetargi

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialarawska.pl


Biała Rawska: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 464398 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SAMOCHODU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEWOŻENIA 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM 1. Parametry techniczne pojazdu 1) Fabrycznie nowy (rok produkcji 2013) 2) Rozstaw osi powyżej 3300 mm 3) Lakier bez dopłaty - kolor do uzgodnienia 4) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżej 100 KM 5) Norma min. EURO 5 6) Oryginalne kombi 9 osobowe 7) Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 8) Również wymagane jest, aby system przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zastosowany w w/w samochodzie, posiadał homologację. 2. Wyposażenie 1) Immobiliser 2) Centralny zamek z pilotem 3) Izolacja dźwiękowo - termiczna 4) Wspomaganie układu kierowniczego 5) Układ hamulcowy z ABS 6) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 7) Systemy kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny 8) Systemy kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny 9) Systemy kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny 10) Systemy kontroli trakcji: układ ESP 11) Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem 12) Napęd na koła przednie lub tylne 13) Obrotomierz elektroniczny 14) Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie 15) Skrzynia biegów min. 5 biegowa mechaniczna 16) Klimatyzacja całości samochodu z min. Półautomatyczną regulacją z nawiewem na przedział pasażerski 17) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 18) Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera 19) Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach 20) Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 21) Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy 22) Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/ atermiczne 23) Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem 24) Przesuwne prawe drzwi boczne 25) Tylne drzwi otwierane do góry lub dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 26) Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy 27) Stopień wejściowy boczny oświetlony 28) Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie 29) Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy 30) Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski 31) Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne 32) Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami 33) Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2 + 1 miejscowe 34) Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy 35) Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe 36) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 37) Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach 38) Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu 39) Reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu 40) Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu 41) Przygotowanie do montażu radia - antena, głośniki szerokopasmowe 42) Radio CD/RDS/MP3 43) Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik 44) Opony zimowe 45) Fartuchy przeciwbłotne 46) Dywaniki gumowe 47) Pełnowymiarowe koło zapasowe 3. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku 1) Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu 2) Wykładziny łatwo zmywalne, antypoślizgowe 3) Schowek - miejsce (pojemnik na pasy) 4) Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu 5) Komplet pasów do mocowania 1 wózka w podłodze pojazdu 6) Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 7) Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu 8) Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) 4. Gwarancja fabryczna: 1) min. 2 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów 2) min. 12 lat na perforację elementów nadwozia 3) min. 3 lata na powłokę lakierniczą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.44.00-3, 34.11.52.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00 /100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240 poz. 1603 i Nr 257 poz. 1726). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 22.11.2013 r. do godziny 11:00. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie zawodowe: Wykonawca wykaże wykonanie dwóch dostaw samochodów, każdy na kwotę nie mniejszej niż 150 000 zł wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wyboru oferty Dostawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych dostawców (umowę spółki cywilnej lub umowy konsorcjum) z Dostawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 18.12.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                      Burmistrz Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                                         Wacław Jacek Adamczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Radlak
Ilość wyświetleń: 1850
10 grudnia 2013 13:33 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013 13:42 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [siwz_samochod_dla_sds.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013 13:39 (Ewelina Radlak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany