Przetargi

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015

UWAGA!!! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY BIAŁA RAWSKA

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialarawska.pl


Biała Rawska: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015
Numer ogłoszenia: 504872 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY BIAŁA RAWSKA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2014 / 2015 CZĘŚĆ 01 UBEZPIECZENIE MIENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZĘŚĆ 02 UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP CZĘŚĆ 03 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE / OC, AC+ KR, NNW, ASS/. ZE WZGLĘDU NA ZBYT DUŻĄ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku: a) zakupu składników majątkowych w okresie między zebraniem danych do niniejszego zamówienia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, b) nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy z Wykonawcą, c) zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia wynikającej z innych przyczyn niż wyżej wymienione. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zgodnie z niniejszym SIWZ zobowiązany jest do stosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż określonych w SIWZ z uwzględnieniem czasookresu faktycznie udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania zezwolenia Ministra Finansów lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej /Dz. U. z 2013 poz. 950/. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjale innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do niniejszego SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) mające zastosowanie do złożonej oferty przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Klauzule fakultatywne - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy generalnej stanowiącym Załącznik Nr 8 - dla Części 01, Załącznik nr 9 dla Części 02 oraz Załącznik nr 10 dla Części 03. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmian dotyczących terminów płatności, liczby rat składki, b) zmian wysokości składki lub rat składki w przypadku zmian sum ubezpieczenia spowodowanych zakupami, zmianami wartości majątku w okresie trwania niniejszej umowy, c) zmian dotyczących liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej na skutek przekształceń, połączeń, likwidacji bądź powstawania nowych jednostek organizacyjnych, d) zmian zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, e) zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na skutek powstania zapotrzebowania na nowe ryzyka, zmiany bądź rozszerzenia zakresu działania Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: UBEZPIECZENIE MIENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis części Nr 01 zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Klauzule fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Forma ubezpieczenia - bezimienna Liczba strażaków - 300 jednostek - 13 Zakres ubezpieczenia: - zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu - SU 10.000.PLN - trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku) SU 100 PLN UBEZPIECZENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WŁĄCZONYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - ŚWIADCZENIA WG OGŁASZANEGO COROCZNIE OBWIESZCZENIA MPIPS USTALAJĄCEGO KWOTY JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Liczba strażaków - 160 osób Zgodnie z imiennym wykazem ubezpieczonych Zakres ubezpieczenia zgodny z zapisami art. 26 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 pkt 1 w związku z ust 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o (Dz. U. z 2002r. Nr. 147. Poz. 1229) ochronie przeciwpożarowej - z późniejszymi zmianami Wysokość odszkodowań ustalana na podstawie art. 14 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002r (Dz. U. z 2009r. Nr. 167 poz. 1322) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szczegółowe wysokości odszkodowań ogłaszane corocznie obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okresem obowiązywania od 01 kwietnia w roku ogłoszenia do 31 marca roku następnego. Aktualnie obowiązujące obwieszczenie z dnia 08.03.2013r (M.P. z 2013 poz. 164) SZKODOWOŚĆ Z OKRESU 3 OSTATNICH LAT: Brak szkód w powyższych ryzykach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 03 NAZWA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE /OC, AC+KR, NNW, ASS/.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska Regon 000527871, NIP 8350004161 ORAZ JEDNOSTKI WSKAZANE W WYKAZIE Pojazdów do Ubezpieczenia - Załącznik nr 11 PKD 2007 8411Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH TZW. OC KOMUNIKACYJNEGO. 1. OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z późn. zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdów. 2. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia - załącznik nr 11 3. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 4. Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej w okresie rocznego okresu ubezpieczenia, składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). II. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO WRAZ Z KRADZIEŻĄ POJAZDU 1. Szczegółowe informacje o pojazdach i sumach ubezpieczenia oraz terminy ubezpieczenia zawiera załącznik nr 11, suma ubezpieczenia ustalona wg wartości rynkowej). 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pełnym, obejmującym szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem pojazdu, uszkodzeniem lub utratą wskutek zdarzeń losowych, a także kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 3. Oględziny pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody wraz ze sporządzeniem protokołu szkody. 4. Rozliczanie kosztów naprawy pojazdów wg wariantu warsztat/serwis na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego rachunku/faktury naprawy szkody lub wg wyceny za obopólnym porozumieniem stron umowy. 5. Dodatkowa kwota pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego do wysokości 10% s u, powyżej sumy ubezpieczenia 6. W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu. 7. Zniesienie udziałów własnych i franszyz /redukcyjnej i integralnej/. 8. Zniesienie amortyzacji i zużycia technicznego części zamiennych 9. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania przy szkodzie częściowej. 10. W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie wg kosztorysu po akceptacji Zamawiającego/ Ubezpieczającego pod warunkiem zniesienia amortyzacji na części zamienne. III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych (kierowcy i pasażerów) 1. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów oraz : - Podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu. - Podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub jego postoju. - Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy. 2. Suma ubezpieczenia NW kierowców i pasażerów wynosi 10.000,00 PLN IV. Assistance dla pojazdów osobowych 1. Assistance dotyczy pojazdów wskazanych w załączniku nr 11 2. Assistance obejmuje terytorium kraju i krajów UE 3. Zakres ochrony i pokrycia kosztów -rozszerzony z pokryciem kosztów usunięcia awarii pojazdu bądź jego niemożności eksploatacji oraz pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego do 5-ciu dni. SZKODOWOŚĆ Z OKRESU 3 OSTATNICH LAT: Wysokość wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla Gminy Miasta w Białej Rawskiej Ryzyko OC Data powstania szkody Wysokość wypłaconego odszkodowania 2011-11-15 1350,00 2013-08-05 1462,02.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Zastępca Sekretarza Komisji Przetargowej                     Burmistrz Białej Rawskiej

Wioletta Major                                                           Wacław Jacek Adamczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2013 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Radlak
Ilość wyświetleń: 2081
19 grudnia 2013 08:30 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2013 14:25 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 09:24 (Ewelina Radlak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__program_ochrony_ubezpieczeniowej_dla_gminy_biala_raws ka.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany