Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w mieście i gminie Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bialarawska.pl


Biała Rawska: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w mieście i gminie Biała Rawska
Numer ogłoszenia: 193808 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w mieście i gminie Biała Rawska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: 1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska. 2. Wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zabudowa wielorodzinna - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie. - selektywnie zbierane odpady komunalne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: frakcja sucha (papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone - w terminach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Szkło w tym opakowania szklane bezbarwne i kolorowe - raz w miesiącu. Pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie. - odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe - będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zabudowa jednorodzinna. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Jeden pojemnik zapewni Wykonawca i dostarczy go właścicielowi nieruchomości. - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę: -dla budynków położonych na terenach wiejskich - minimum 1 raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki, - dla budynków położonych na terenie miasta - minimum 2 razy w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. - selektywnie zbierane odpady komunalne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: frakcja sucha (papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone - w terminach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Szkło, w tym opakowania szklane bezbarwne i kolorowe - raz na kwartał. Worki oraz drugi pojemnik zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. - odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe. - będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego. Urządzenia do gromadzenia odpadów. - w zabudowie jednorodzinnej - worki do selektywnej zbiórki odpadów frakcji suchej: o pojemności 60 - 120 litrów, przezroczyste; - worki do selektywnej zbiórki odpadów zielonych o pojemności 60 - 120 litrów, brązowe; - na odpady niesegregowane (zmieszane) minimum 1 pojemnik 120 litrowy na 1 gospodarstwo domowe; - na odpady segregowane: szkło - minimum 1 pojemnik 120 litrowy na 1 gospodarstwo domowe. - w zabudowie wielorodzinnej - worki do selektywnej zbiórki odpadów frakcji suchej: o pojemności 60 - 120 litrów, przezroczyste lub do pojemników o pojemności minimum 240 litrów; - worki do selektywnej zbiórki odpadów zielonych o pojemności 60 - 120 litrów, brązowe; - na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - minimum 1 pojemnik 1100 litrów, jeżeli korzysta z niego do 50 osób; wielokrotność kontenera 1100 litrów jeżeli korzysta więcej niż 50 osób. Sprzęt techniczny. Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia wskazano w pkt. 7C SIWZ. Dane charakteryzujące zamówienie: - Powierzchnia gminy: 21 000 ha;- Liczba sołectw: 57; - Liczba mieszkańców (zameldowanych): -miasto - 3.232,- gmina - 8.337; -Szacunkowa liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej: -miasto - 437, - gmina - 2053; - Szacunkowa liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej - 1596; - Szacunkowa ilość zebranych odpadów w ciągu roku - 1800 ton. W trakcie trwania zamówienia liczba gospodarstw domowych, liczba mieszkańców oraz ilość ton odpadów może ulec zmianie +/- 5 %. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. - na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów dla terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej; - na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów dla terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej; - Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej) w pojemnik na odpady komunalne przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. - W trakcie wykonywania umowy wyposażenie, na zgłoszenie Zamawiającego, miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych; - Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które będą publikowane na stronie internetowej www.bialarawska.pl oraz w formie wydruków. Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru (kolportowanie ulotek informacyjnych kierowanych do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych); - Wykonawca jest zobowiązany do naprawy dostarczonych pojemników, systematycznych konserwacji, oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników; - Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca; - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), - uchwały nr XXIX/224/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska, - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Biała Rawska Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na kwartał dowody potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; - Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676); - Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zmianami). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty) . Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 17.06.2014r. do godziny 10.00. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 8 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy pzp.Przez spełnienie warunków określonych w pkt 7.1) rozumie się: Posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie zawodowe. Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dwóch usług z branży tożsamej z zamówieniem, o wartości powyżej 600 000,00 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny:W celu potwierdzenia spełnienia warunku potencjału technicznego, czyli warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać posiadanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden pojazd do dobierania odpadów bez funkcji kompaktującej; wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu; d) dysponowania wyposażoną bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu

Potencjał kadrowy: Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja finansowa 1) Wykonawca musi posiadać środki finansowe na sumę 600 000,00 zł, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 600 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowę spółki cywilnej lub umowy konsorcjum) z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku jeżeli wykonawca nie przedstawi rachunku potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy.Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu według wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                                                                  Burmistrz Białej Rawskiej

Monika Frankowska                                                                                  Wacław Jacek Adamczyk

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2014 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Frankowska
Ilość wyświetleń: 1689
17 czerwca 2014 11:36 (Monika Frankowska) - Dodanie załącznika [uniewaznienie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2014 13:54 (Monika Frankowska) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2014 13:54 (Monika Frankowska) - Dodanie załącznika [wzor_umowy__zalacznik_nr_4__poprawiony.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany