Przetargi

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019 DLA CZ. 01 – 02: CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UWAGA!

ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 353445-2016 z dnia 28-11-2016 - Biała Rawska
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, obejmująca następujące ryzyka dla Części 01 i/...


Ogłoszenie nr 359954 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 353445
Data: 28/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, obejmująca następujące ryzyka dla Części 01 i/lub 02:

1)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

2)Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

3)Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania,

4)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

5)Ubezpieczenie NNW,

6)Ubezpieczenie mienia w transporcie,

7)Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

8)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

9)Ubezpieczenia komunikacyjne/ OC, AC, NNW, ASS/. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

A. CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skład, której wchodzą ryzyka:

a.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, a.3.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania

a.4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.5.Ubezpieczenie NNW,

a.6. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

a.7. Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

a.8.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowanym mieniem.

B. CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w skład, której wchodzą ryzyka:

b.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych /OC/

b.2. ubezpieczenie autocasco /AC/

b.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NNW/

b.4. ubezpieczenie assistance pojazdów/ASS/

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019”, którego integralną część stanowią wykazy zał. nr 1 – 15 do SIWZ.

5. W procedurze zawarcia i wykonania umowy na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczy pełnomocnik Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej KNUiFE nr 1419/06 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie nr 0000254810.

6. Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o.o., za wykonane czynności brokerskie dotyczące usługi ubezpieczeniowej otrzyma prowizję od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.

7. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych posiadał stosowne zapisy w swoim statucie, z których wynika, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych będzie mogło ubezpieczać także osoby niebędące Członkami Towarzystwa.

9. Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk określonych w przedmiocie zamówienia.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

12.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:

12.1.1 Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.

12.1.2 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

12.2 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

12.2.1 Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 13.1.1 SIWZ.

12.2.2 Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 SIWZ., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 12.3 Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód.
W ogłoszeniu powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, obejmująca następujące ryzyka dla Części 01 i/lub 02:

1)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

2)Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

3)Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania,

4)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

5)Ubezpieczenie NNW,

6)Ubezpieczenie mienia w transporcie,

7)Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

8)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

9)Ubezpieczenia komunikacyjne/ OC, AC, NNW, ASS/.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

A. CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skład, której wchodzą ryzyka:

a.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

a.3.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania

a.4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/, a.5.Ubezpieczenie NNW,

a.6. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

a.7. Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

a.8.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowanym mieniem.

B. CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w skład, której wchodzą ryzyka:

b.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych /OC/

b.2. ubezpieczenie autocasco /AC/

b.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NNW/ b.4. ubezpieczenie assistance pojazdów/ASS/

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019”, którego integralną część stanowią wykazy zał. nr 1 – 16 do SIWZ.

5. W procedurze zawarcia i wykonania umowy na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczy pełnomocnik Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej KNUiFE nr 1419/06 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie nr 0000254810.

6. Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o.o., za wykonane czynności brokerskie dotyczące usługi ubezpieczeniowej otrzyma prowizję od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.

7. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych posiadał stosowne zapisy w swoim statucie, z których wynika, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych będzie mogło ubezpieczać także osoby niebędące Członkami Towarzystwa.

9. Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk określonych w przedmiocie zamówienia.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

12.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:

12.1.1 Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.

12.1.2 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

12.2 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

12.2.1 Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 13.1.1 SIWZ.

12.2.2 Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 13.1.1 SIWZ., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

12.3 Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 07/12/2016, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 12/12/2016, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

 

Sekretarz Komisji Przetargowej                                            Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                                                                  Zbigniew Szcześniak

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bialarawska.pl


Ogłoszenie nr 353445 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.

Biała Rawska: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019 DLA CZ. 01 – 02: CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail , faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (URL): www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bialarawska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019 DLA CZ. 01 – 02: CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Numer referencyjny: RG.II.271.17.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, obejmująca następujące ryzyka dla Części 01 i/lub 02:

1)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

2)Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

3)Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania, 4)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

5)Ubezpieczenie NNW,

6)Ubezpieczenie mienia w transporcie,

7)Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

8)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

9)Ubezpieczenia komunikacyjne/ OC, AC, NNW, ASS/.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

A. CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skład, której wchodzą ryzyka:

a.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

a.3.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania a.4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.5.Ubezpieczenie NNW,

a.6. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

a.7. Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

a.8.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowanym mieniem.

B. CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w skład, której wchodzą ryzyka:

b.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych /OC/

b.2. ubezpieczenie autocasco /AC/

b.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NNW/

b.4. ubezpieczenie assistance pojazdów/ASS/

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019”, którego integralną część stanowią wykazy zał. nr 1 – 15 do SIWZ.

5. W procedurze zawarcia i wykonania umowy na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczy pełnomocnik Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Gałeckiego 14 posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej KNUiFE nr 1419/06 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie nr 0000254810.

6. Kancelaria Brokerska Modus Sp. z o.o., za wykonane czynności brokerskie dotyczące usługi ubezpieczeniowej otrzyma prowizję od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.

7. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych posiadał stosowne zapisy w swoim statucie, z których wynika, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych będzie mogło ubezpieczać także osoby niebędące Członkami Towarzystwa.

9. Wykonawca dla realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk określonych w przedmiocie zamówienia.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

12.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:

12.1.1 Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.

12.1.2 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

12.2 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

12.2.1 Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 13.1.1 SIWZ.

12.2.2 Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1.1 SIWZ., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

12.3 Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa ubezpieczeniowa tj. w szczególności wyliczanie kosztu ubezpieczenia, wystawianie umów ubezpieczenia (polis) i zapewnienie obsługi likwidacyjnej szkód.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515000-3, 66516000-0, 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 36


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.01.2017 r.

2. Początek i koniec okresu ubezpieczenia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

3. Dla CZĘŚCI 01 – Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą na roczny okres ubezpieczenia tj.:

1) od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2) od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4. Dla CZĘŚCI 02 – Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane na roczny okres ubezpieczenia indywidualnie dla każdego pojazdu zgodnie z terminami i okresem ubezpieczenia określonymi w załączniku nr 15 do SIWZ zawierającym wykaz pojazdów.

5. Ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub jego Pełnomocnika.

6. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2019 r. Dla tych pojazdów wówczas termin zakończenia okresu ubezpieczenia przypada na dzień 30.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, Zamawiający wymaga dla cz. 01 i/lub cz. 02:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów dla cz. 01 i/lub cz. 02:

a) zezwolenia Ministra Finansów lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub innego dokumentu jak zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Składana oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ cz. 01 i/lub 02,

2) podpisane oświadczenia oraz wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

3) wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla każdej części oddzielnie: dla części 01 – załącznik nr 3 do SIWZ, dla części 02 – załącznik nr 4 do SIWZ

4) ogólne warunki ubezpieczenia dla ryzyk ubezpieczeniowych określonych w części 01 i części 02 niniejszego SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Klauzule fakultatywne

20

Klauzule serwisu posprzedażowego

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt. od 2 do 6 ustawy Pzp, a także w niżej wymienionych przypadkach:

1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i sposobu wykonania zamówienia,

1.2. zmian wartości i rozmiarów ubezpieczonego mienia związanych z dokonanymi zakupami bądź likwidacjami mienia w okresie trwania umowy,

1.3. konieczności uzupełnienia sum i limitów ubezpieczenia z powodu dokonanych przez Wykonawcę wypłat odszkodowań,

1.4. obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych przez Zamawiającego umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze,

1.5. zmian przewidzianych w klauzulach wskazanych w SIWZ i zmian związanych z rotacją mienia,

1.6. zmian korzystnych dla Zamawiającego dokonanych w treści ogólnych warunków ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do niniejszej umowy,

1.7. zmiany w terminach płatności składek ubezpieczeniowych oraz zastosowania płatności składek w formie ratalnej ewentualnie zmian składek wynikających ze wzrostu bądź przeszacowania mienia

1.8. ujawnienia się bądź zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy na nowe ryzyka ubezpieczeniowe nie ujęte w specyfikacji, Zamawiający i Wykonawca mogą dokonać zmian za obopólnym porozumieniem w przedmiotowej kwestii.

1.9. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trybie i na zasadach art.142 ust. 5 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 01    Nazwa: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skład, której wchodzą ryzyka:

a.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

a.3.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania

a.4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/,

a.5.Ubezpieczenie NNW,

a.6. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

a.7. Ubezpieczenie maszyn budowlanych,

a.8.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowanym mieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Klauzule fakultatywne

20

Klauzule serwisu posprzedażowego

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: Początek i koniec okresu ubezpieczenia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Dla CZĘŚCI 01 – Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą na roczny okres ubezpieczenia tj.:

1) od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2) od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Część nr: 02    Nazwa: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: B. CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w skład, której wchodzą ryzyka:

b.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych /OC/

b.2. ubezpieczenie autocasco /AC/

b.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NNW/

b.4. ubezpieczenie assistance pojazdów/ASS/
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Klauzule fakultatywne

20

Klauzule serwisu posprzedażowego

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: Początek i koniec okresu ubezpieczenia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. Dla CZĘŚCI 02 – Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane na roczny okres ubezpieczenia indywidualnie dla każdego pojazdu zgodnie z terminami i okresem ubezpieczenia określonymi w załączniku nr 15 do SIWZ zawierającym wykaz pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub jego Pełnomocnika. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2019 r. Dla tych pojazdów wówczas termin zakończenia okresu ubezpieczenia przypada na dzień 30.12.2020 r.

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej              Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                                 Zbigniew Szcześniak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2016 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 668
13 grudnia 2016 14:04 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 13:25 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 13:34 (Ewelina Chojecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany