Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie

Ogłoszenie nr 500134183-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500133209-N-2018
Data: 13/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 138102.67 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 121951,22 Waluta: PLN

 

 

Ogłoszenie nr 500133472-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500133209-N-2018
Data: 13/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, ul. Katowicka 24E, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie

 

 

Ogłoszenie nr 500133209-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Biała Rawska: Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie
Numer referencyjny  RG.II.271.21.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie. Zakres prac związanych z remontem i przebudową szkoły obejmuje:

-wykonanie 4 otworów drzwiowych,

-demontaż istniejącej ścianki działowej,

-rozebranie istniejącej i wykonanie nowej podłogi w 5 pomieszczeniach,

-wykonanie 4 ścian działowych o konstrukcji lekkiej systemowej,

-uzupełnienie opraw oświetleniowych.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

45214210-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 138102.67
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie. Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt. 12 – 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a Pzp osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Uchwałą Nr XXXVI/283/13 z dnia 30 października 2013 r. Rada Miejska w Białej Rawskiej zdecydowała o utworzeniu Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”.

Celem utworzenia spółdzielni było stworzenie możliwości wykonywania zadań publicznych własnej jednostce organizacyjnej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z póź. zm.). Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Przyszłość” jest jednostką prawną, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 14 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i w związku z tym wykonanie w/w roboty budowlanej można dokonać w trybie z wolnej ręki. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do realizacji przedmiotowego zamówienia jest zasadne ze względów:

1) Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna zatrudnia osoby z terenu Gminy Biała Rawska wykluczone społecznie, przez co realizowany jest społecznie doniosły cel w postaci socjalizacji i aktywizacji zawodowej osób z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Osoby zatrudnione w Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej mają wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała Rawska w dniu 13 czerwca 2018 r. na okres 14 dni tj. do dnia 27 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 330
10 lipca 2018 13:29 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_wykonawca.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 14:11 (Ewelina Chojecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 10:41 (Ewelina Chojecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany