Przetargi

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią


UWAGA!

ZMIENIONA ZOSTAŁA TREŚĆ SIWZ


 

13/09/2018    S176    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 176-398872

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 157-359725)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Biała Rawska
PL
ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska
96-230
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
Tel.: +48 468159377
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Faks: +48 468159444
Kod NUTS: PL715

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Numer referencyjny: RG.II.271.35.2018

II.1.2)Główny kod CPV

45261215

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie prac projektowych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią” tj. wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią, wszelkie prace budowlano-montażowe dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) w części dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-359725

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2018

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień 15 dni od podpisania umowy.

2. Termin wykonania robót 30 dni od zatwierdzenia projektów wykonawczych.

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

Powinno być:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 

 

 

 

 

17/08/2018    S157    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I. II. III. IV. VI.

Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 157-359725

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Biała Rawska
PL
ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska
96-230
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
Tel.: +48 468159377
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Faks: +48 468159444
Kod NUTS: PL715

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialarawska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Numer referencyjny: RG.II.271.35.2018

II.1.2)Główny kod CPV

45261215

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie prac projektowych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią” tj. wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią, wszelkie prace budowlano – montażowe dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w części dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71321000

09331200

45315000

45315600

45315300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL715

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Biała Rawska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. W zakresie opracowania dokumentacji, Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla każdej lokalizacji, zawierający część opisową, niezbędne obliczenia techniczne (w tym ekspertyzy wytrzymałościowe dachów), rzuty, rysunki, wymagane prawem oświadczenia, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla zastosowanych komponentów; harmonogram robot budowlanych. Dodatkowo, w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewidziano system zarządzania energią, który ma na celu bezpośrednie i dodatkowe zasilenie urządzeń o dużej energochłonności tj. podgrzewacze ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania przy odpowiedniej produkcji eko-energii przez instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy opis znajduje się w PFU dokumentacji załączonej do SIWZ (Załącznik nr 6 SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia. W zakresie wykonania prac montażowych, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, takie jak:

a) wykonanie wizji lokalnych,

b) wykonanie indywidualnych projektów instalacji fotowoltaicznych,

c) wykonanie analizy zacienienia w programie dedykowanym,

d) wykonanie analizy wykorzystania odnawialnego źródła energii,

e) przygotowanie miejsca prac instalatorskich,

f) montaż konstrukcji wsporczej,

g) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, automatyka itp.),

h) wykonanie przyłącza do rozdzielni obiektu, umożliwiającego pracę z licznikiem dwukierunkowym,

i) podłączenie obwodu dedykowanego,

j) wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą,

k) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami,

l) wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

W zakresie innych prac:

a) wykonywanie rocznych przeglądów serwisowych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymogami producenta,

b) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu obsługi instalacji,

c) jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

d) przygotowanie kompletu dokumentacji i wypełnienie wniosku zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Żyrardowie w imieniu Użytkowników.

Minimalne paramerty techniczno-eksploatacyjne podzespołów zostały określone w PFU. Ponadto panele fotowoltaiczne musza:

a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą

b) gwarancję wydajności mocy producenta:

— 10 lat: min. 92 % mocy znamionowej,

— 25 lat: min. 83 % mocy znamionowej

c) wytrzymałość mechaniczna

— obciążenie od śniegu min 5 400 Pa

— na siłę wiatru min 2 400 Pa

Powyższe parametry panela fotowoltaicznego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu.

Zamawiający w celu właściwego oszacowania wartości zamówienia zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 RPLD.04.01.02-10-0052/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60 %

2. Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określone szczegółowo w pkt. 5.3.

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawców łącznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.

Uwaga!

JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:

przetargi@bialarawska.pl

Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostały opisane w sekcji 8 SIWZ.

5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.

5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.

5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZe dotyczące podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN,

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony, jako ostatni dzień terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą:

5.3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a. co najmniej 1 zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na budynkach mieszkalnych co najmniej 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 30 kWp w ramach 1 zamówienia,

oraz

b. co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na innym budynku niż mieszkalny o mocy nie mniejszej niż 20 kWp, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, zarówno, jeśli Wykonawca realizował dostawy z usługami w ramach dwóch różnych zadań (budynki mieszkalne – jedno zadanie, budynki zgodni z warunkiem w pkt. 5.3.1. lit. b) – drugie zadanie), jak równie w w przypadku realizacji zamówienia w ramach jednej umowy, tzn. budynki mieszkalne + inne budynki zgodnie z warunkiem w pkt. 5.3.1. lit. b).

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia zarówno w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, jak również na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione także w sytuacji, jeżeli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz dokonywał przeglądów serwisowych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/09/2018

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/09/2018

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 5, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1 Zamawiający pobiera wadium.

9.2 Wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3 poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

9.4 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

9.5 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty).

9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.6 Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

9.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 26.9.2018 r. do godziny 11:00.

9.8 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).

9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej.JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na poniższy adres e-mail: przetargi@bialarawska.pl

Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, e-mail: umig@bialarawska.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków reszta tekstu znajduje się na na stronie internetowej Zamawiającego www.bialarawska.pl w zakładce „Przetargi”.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

19.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

19.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

19.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/08/2018

 

 

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

 

Sekretarz Komisji Przetargowej

Ewelina Chojecka

Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359725-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Biała Rawska: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
2018/S 157-359725
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Biała RawskaPLul. Jana Pawła II 57Biała Rawska96-230PolskaOsoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej RawskiejTel.: +48 468159377E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl Faks: +48 468159444Kod NUTS: PL715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialarawska.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bialarawska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią
Numer referencyjny: RG.II.271.35.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
45261215
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 9
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Wykonanie prac projektowych, montażowych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Zaprojektowanie,dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią” tj. wykonaniemikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią, wszelkie prace budowlano – montażowe dot.robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w części dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych,stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemówmikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowychoraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. Wykonawcajest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymiprzepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektówbędących przedmiotem zamówienia.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
71321000
09331200
45315000
45315600
45315300
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Biała Rawska
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, zainstalowanie oraz rozruch 32 systemówmikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowychoraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska. W zakresieopracowania dokumentacji, Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla każdej lokalizacji, zawierającyczęść opisową, niezbędne obliczenia techniczne (w tym ekspertyzy wytrzymałościowe dachów), rzuty,rysunki, wymagane prawem oświadczenia, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), karty katalogowe,certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla zastosowanych komponentów; harmonogram robotbudowlanych. Dodatkowo, w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychprzewidziano system zarządzania energią, który ma na celu bezpośrednie i dodatkowe zasilenie urządzeń odużej energochłonności tj. podgrzewacze ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania przy odpowiedniejprodukcji eko-energii przez instalację fotowoltaiczną.
Szczegółowy opis znajduje się w PFU dokumentacji załączonej do SIWZ (Załącznik nr 6 SIWZ). Wykonawcajest zobowiązany wykonać wszystkie, również nieujęte w dokumentacji prace, wymagane obowiązującymiprzepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 9
będących przedmiotem zamówienia. W zakresie wykonania prac montażowych, Wykonawca wykona wszelkieprace niezbędne do realizacji zadania, takie jak:
a) wykonanie wizji lokalnych,
b) wykonanie indywidualnych projektów instalacji fotowoltaicznych,
c) wykonanie analizy zacienienia w programie dedykowanym,
d) wykonanie analizy wykorzystania odnawialnego źródła energii,
e) przygotowanie miejsca prac instalatorskich,
f) montaż konstrukcji wsporczej,
g) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia,automatyka itp.),
h) wykonanie przyłącza do rozdzielni obiektu, umożliwiającego pracę z licznikiem dwukierunkowym,
i) podłączenie obwodu dedykowanego,
j) wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą,
k) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami,
l) wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu dostanu pierwotnego.
W zakresie innych prac:
a) wykonywanie rocznych przeglądów serwisowych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymogami producenta,
b) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu obsługi instalacji,
c) jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcynależy również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
d) przygotowanie kompletu dokumentacji i wypełnienie wniosku zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej doRejonu Energetycznego w Żyrardowie w imieniu Użytkowników.
Minimalne paramerty techniczno-eksploatacyjne podzespołów zostały określone w PFU. Ponadto panelefotowoltaiczne musza:
a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymiwydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą
b) gwarancję wydajności mocy producenta:
— 10 lat: min. 92 % mocy znamionowej,
— 25 lat: min. 83 % mocy znamionowej
c) wytrzymałość mechaniczna
— obciążenie od śniegu min 5 400 Pa
— na siłę wiatru min 2 400 Pa
Powyższe parametry panela fotowoltaicznego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogowąproduktu.
Zamawiający w celu właściwego oszacowania wartości zamówienia zaleca dokonanie wizji lokalnej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy.
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. –Prawo budowlane.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 9
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 RPLD.04.01.02-10-0052/16
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Kryteriami oceny ofert są:
1. Oferowana cena – 60 %
2. Okres gwarancji i rękojmi – 40 %
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Ocena potwierdzenia spełniania warunku, zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawiezłożonego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału wpostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji finansowej lub ekonomicznej określoneszczegółowo w pkt. 5.3.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownychsytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościachinnych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów dooddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czyudostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanieprzez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tegopodmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8.
Uwaga:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnieniaprzez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawywykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 9
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez Wykonawcówłącznie;
5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przezkażdego z wykonawców.
5.5. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania ioceny.
5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyćnastępujące dokumenty:
Razem z ofertą:
5.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzorustanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji 5.6.1 – 5.6.6 SIWZ.
Uwaga!
JEDZ składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymoraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na adres mail:
przetargi@bialarawska.pl
Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej oraz instrukcja jego przygotowania zostałyopisane w sekcji 8 SIWZ.
5.6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy Wykonawca.
5.6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobecnich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu składa także JEDZe tych podmiotów.
5.6.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówieniapodwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniuzłożył JEDZe dotyczące podwykonawców.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN,
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed terminem składania ofert, na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutachinnych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony,jako ostatni dzień terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą:
5.3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie:
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 9
a. co najmniej 1 zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na budynkachmieszkalnych co najmniej 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 30 kWp w ramach 1zamówienia,
oraz
b. co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem na innym budynkuniż mieszkalny o mocy nie mniejszej niż 20 kWp, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania ipodmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługibyły wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli zuzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, zarówno, jeśli Wykonawca realizował dostawy z usługami wramach dwóch różnych zadań (budynki mieszkalne – jedno zadanie, budynki zgodni z warunkiem w pkt. 5.3.1.lit. b) – drugie zadanie), jak równie w w przypadku realizacji zamówienia w ramach jednej umowy, tzn. budynkimieszkalne + inne budynki zgodnie z warunkiem w pkt. 5.3.1. lit. b).
Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia zarówno w wyniku wyboruw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, jak również na roboty budowlane w formule„projektuj i buduj”. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione także w sytuacji, jeżeli w ramach jednejumowy Wykonawca wykonał zamówienie polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz z montażem instalacjifotowoltaicznych oraz dokonywał przeglądów serwisowych.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 9
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 5, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
9.1 Zamawiający pobiera wadium.
9.2 Wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6ustawy) wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
9.3 poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
9.4 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.5 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument dozłożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty).
9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane podwarunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46.ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych
9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia.
9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, żejest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone wart. 46ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych
9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związaniaofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.6 Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczeniewykonawcy i odrzucenie oferty.
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 9
9.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiejprzelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 dodnia 26.9.2018 r. do godziny 11:00.
9.8 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku)na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).
9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5ustawy Pzp.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – sporządzonego według wzorustandardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej.JEDZ składanyjest wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany,tj. opatrzony hasłem dostępowym.
Wykonawca tak przygotowany JEDZ przesyła Zamawiającemu przed terminem składania ofert na poniższyadres e-mail: przetargi@bialarawska.pl
Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230Biała Rawska, e-mail: umig@bialarawska.pl
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków reszta tekstu znajduje się na na stronie internetowej Zamawiającegowww.bialarawska.pl w zakładce „Przetargi”.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowańpowyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
Dz.U./S S157
17/08/2018
359725-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 9
17/08/2018S157
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 9
19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzoneodpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
19.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
19.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
19.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
19.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy dozłożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dniapublikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiającynie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2018

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2018 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 735
22 października 2018 13:47 Ewelina Chojecka - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 16:39 Ewelina Chojecka - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 września 2018 12:13 Ewelina Chojecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany