Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku


UWAGA!!!

ZMIENIONA ZOSTAŁA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


04/11/2019    S212    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami

2019/S 212-520268

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: PL715
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Tel.: +48 468159377
Faks: +48 468159444

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialarawska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości ...

Numer referencyjny: RG.II.271.21.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90533000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

3.1.1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.1.2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a także z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

3.1.3. Wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu.

3.1.4. Zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

3.1.5. Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne do których zostaną przekazane odpady.

3.2. Zabudowa wielorodzinna

3.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości.

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie.

3.2.2. selektywnie zbierane odpady komunalne

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków.

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów:

Papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, zmieszane odpady opakowaniowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki;

Ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż 1 w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki;

Pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;

3.2.3. odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia i leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia. Posiadanie samochodów spełniających normy emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.):

— w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w tabeli w Opisie przedmiotu zamówienia (sekcja 3 SIWZ).

Szczegółowy opis warunków oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony, jako ostatni dzień terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum 1 Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 1 zadanie (w ramach 1 umowy) polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 m – cy o masie łącznej min. 1000 Mg,

b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki bezpylne) na potrzeby niniejszego postępowania,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (śmieciarki) na potrzeby niniejszego postępowania.

Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz spełniać wymogi właściwych w danym przedmiocie zamówienia przepisów prawa,

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Biała Rawska i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, – baza musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, sala konferencyjna, pok. 5 na parterze budynku, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1. Zamawiający pobiera wadium.

9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.

9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty.

9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych,

9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych,

9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.

9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 10.12.2019 r. do godziny 11:00.

9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).

9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostały opisane w SIWZ z uwagi na ograniczoną ilość znaków.

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 10a ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@bialarawska.pl.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej z form wymienionych w SIWZ.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Inf. dot. RODO oraz pozostałe informacje niezbędne w niniejszym postępowaniu zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.bialarawska.pl w zakładce zamówienia publiczne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

19.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2019 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 1085
31 grudnia 2019 08:12 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [informacja_koncowa_31122019_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2019 14:16 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_czynnosci_postepowania_wyboru_oferty_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 12:57 (Ewelina Chojecka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany