Przetargi

Termomodernizację przedszkola w Białej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na Termomodernizację przedszkola w Białej Rawskiej

Ogłoszenie ukazało się na portalu zamówień publiczny w dniu

KOD CPV 45 45 3000-7

 

 

 

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia        w Urzędzie Miasta Biała Rawska , 96-230 Biała Rawska, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl   

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest Termomodernizacja przedszkola w Białej Rawskiej w zakresie określonym  w specyfikacji technicznej oraz kosztorysie inwestorskim.

 

Termin wykonania zamówienia:  

lipiec – 15 sierpień 2008 : wymiana stolarki okiennej

III kwartał 2008 : docieplenie stropodachu

lipiec – 15 sierpień 2009: pozostałe prace wewnątrz budynku

do 15 września 2009 całość zamówienia.

 

Zamawiający   pobiera wadium w wysokości 10 000 zł.PLN.

Wadium w wysokości    10 000- (słownie: dziesięć  tysięcy złotych  00 /100  )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158  z późn. zm. )

 

 

 

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

     Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia  16.06.2008 r do godziny 13:00

 

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

4. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

6. składa jedną ofertę , oraz wadium.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.     

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Kryterium oceny ofert 

 

-     cena oferty                                                                        -  100 %     

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Biała Rawka, do dnia 16 06.              2008 do godziny  13:00 z dopiskiem Oferta na przetarg  nieograniczony na   Termomodernizację przedszkola w Białej Rawskiej – Nie otwierać przed 16.06.2008 przed godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 16.06.2008 r. o godz. 14:00 w  Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , 96-230 Biała Rawska.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 4078
11 lipca 2008 13:37 (Dorota Niezabitowska-Pawlikowska ) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2008 13:50 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
11 czerwca 2008 10:50 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany