Przetargi

Budowę wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi

kod CPV 45 25 2000-8

 

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia            w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 ,  pok. Nr 12 lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl.                            

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi

Nieprzekraczalny termin wykonania  do 30.09.2008 r.

 

Wadium w wysokości    3 000-  (słownie: trzy  tysiące złotych 00 /100  )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

     Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta              Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy                        Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 17.06.2008 r                     do godziny 11:00

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

3.Wykażą wykonanie dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie , odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie;

 

4.Wykażą, że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie

 kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem 

 budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby      

 samorządu zawodowego;

 

 

5.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

6. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

8. składa jedną ofertę oraz wadium

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

 Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

   

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ).

 

 

 

Kryterium oceny ofert 

 

-    cena oferty                -  100 %

        

-kompletność i aktualność dokumentów                              - warunek konieczny

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

 

Nazwa kryterium :      cena

     

Sposób oceny:                       

 

                           

N - najniższa oferowana cena w kryterium

A- cena innych ofert w kryterium  ( oferta n )

Yn – ilość punktów przyznanych w kryterium oferty n ( z dokładnością do 2 miejsc po przecinku )  

 

               N

Yn =    --------- x 100

                           A               

 

 

- Gwarancja dla zrealizowanej inwestycji nie może być krótsza niż 36 miesięcy.

 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  96-230 Biała Rawska                 ulica Jana Pawła II 57 do dnia  17.06.2008 roku do godziny  11:00 z dopiskiem

 

Oferta na przetarg nieograniczony na: „Budowę wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Żurawi”– Nie otwierać przed 17.06.2008 r.  przed godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2008 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12                    lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2008 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 4172
01 sierpnia 2008 12:53 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2008 10:57 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2008 10:55 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany