Przetargi

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej

     

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na wykonanie i montaż budynku  zaplecza socjalnego w Białej Rawskiej

KOD CPV 45 21 22 21 -1

 

 

 

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia        w Urzędzie Miasta Biała Rawska , 96-230 Biała Rawska, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl   

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający  dopuszcza składnia ofert wariantowych polegających na wykonaniu zamówienia z konstrukcji stalowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej wykonawca zobowiązany jest  załączyć  do oferty zastępczy projekt dokumentacji technicznej na montaż konstrukcji stalowych.

 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie  i montaż budynku zaplecza socjalnego wraz z fundamentami na terenie zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”, zgodnie  z projektem.

 

Zakres prac obejmuje:

1) Budynek kontenerowy 6 modułów:

- WC  - szt.2 ( w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych )

- Pomieszczenie trenera

- Magazynek

- Szatnie – szt.2

2 ) Instalacje wewnętrzne

3) Przyłącze wodno – kanalizacyjne

4) Przyłącze elektryczne od skrzynki do budynku

5) Zagospodarowanie terenu ( podjazdy, utwardzenie terenu kostką )

 

  

Szczegółowy zakres robót określają załączone:

    1. Projekt budowlany.

    2. Przedmiar robót

    3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

    Wymienione dokumenty stanowią kompletną dokumentację.

 

  

 

Do zadań Wykonawcy będzie należeć również :

 

   1) zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym   stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonowaniem obiektów,

  2)wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez   Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego  tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być  zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego  wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone  do stosowania, 

3)dokumenty wymienione w ppkt 2 wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania  inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na  plac budowy i przez zabudowaniem,

4)prowadzenie dokumentacji: obmiary, rozliczenia, sprawozdania  z zaawansowania robót, dokumentacja powykonawcza  powinna być zgodna  z wytycznymi inspektora nadzoru według wymagań dla projektów realizowanych w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki R. P. określonych dla projektów Orlik 2012,

5) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

6)zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, 

    7)doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie

 nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 

8) pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót,

9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli jest wymagane przez przepisy prawa,

10) Ubezpieczenie:

a)Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru.

b)Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

 

 

 

Termin wykonania zamówienia:  do  31.03.2009 roku.

 

Zamawiający   pobiera wadium w wysokości   4000,00 zł.PLN.

Wadium w wysokości   4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych  00 /100  )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158  z późn. zm. )

 

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

     Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia  21.11.2008 r do godziny 13:00

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

3.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

4. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

 

6. składa jedną ofertę , oraz wadium.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

 

Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

   

 

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Kryterium oceny ofert 

 

-     cena oferty                                                                        -  100 %     

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Biała Rawka, do dnia 21.11. 2008 do godziny  13:00 z dopiskiem Oferta na przetarg  nieograniczony na   wykonanie i montaż budynku zaplecza  socjalnego w Białej Rawskiej – Nie otwierać przed   21.11.2008 przed godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi  21.11.2008 r. o godz. 14:00 w  Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 , 96-230 Biała Rawska.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 3995
30 października 2008 14:58 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
30 października 2008 14:56 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
30 października 2008 14:51 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany