Przetargi

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do Urzędu Miasta Biała Rawska.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

 

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony

na

 

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010

do Urzędu Miasta Biała Rawska

KOD CPV 09135100-5

 

    

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia            w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57,  pok. Nr 12  lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl.                            

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

Dostawa oleju opałowego kod CPV 09135100-5 spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C-96024:2001 w ilości 24.000 litrów do Urzędu Miasta Biała Rawska.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego, o następujących parametrach fizykochemicznych:

1.      Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg.

2.      Gęstość w temp. 150C nie wyższa niż 860 kg/m3

3.      Temperatura zapłonu nie niższa niż 560C.

4.      Lepkość kinematyczna w temp. 200C nie wyższa niż 6,00 mm2/s.

5.      Barwa czerwona.

6.      Zawartość siarki nie wyższa niż 0,20 %.

7.      Zawartość wody nie wyższa 200 mg/kg.

Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego wyniesie maksymalnie 3.000 litrów.

 

Nie akceptujemy możliwości zmiany ceny na skutek zmian cen producenta w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem umowy.

Przewidywany termin dostaw: od zamówienia przez Zamawiającego pierwszej partii towaru do 30.04.2010 r.

 

 

Zamawiający pobiera wadium.

Wadium w wysokości 1.000-  (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100  )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty)

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

    Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta              Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy                        Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110. do dnia 02.11.2009 r.                     do godziny 09:00

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

3.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

4. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

6. Składa jedną ofertę oraz wadium

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

 Uwaga:

    Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie (spółki cywilne ,konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Kryterium oceny ofert  -    cena oferty                   -  100 %     

 

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  96-230 Biała Rawska                 ulica Jana Pawła II 57 do dnia  02.11.2009 roku do godziny  09:00 z dopiskiem

Oferta na przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do Urzędu Miasta Biała Rawska”

– Nie otwierać przed 02.11. 2009 przed godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi 02.11.2009 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12                    lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2009 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 2515
22 października 2009 10:01 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
22 października 2009 10:01 (Ewa Kaczmarek) - Usunięcie załącznika.
22 października 2009 08:29 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany