Konkursy na stanowisko

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWO – KADROWYCH

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KSIĘGOWO -KADROWYCH

  

Wymagania niezbędne:

 • 1. Obywatelstwo polskie.
 • 2. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane kierunki ekonomiczne i rachunkowość budżetowa.
 • 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe.
 • 5. Minimum 2-letni staż pracy w księgowości .
 • 6. Znajomość problematyki płacowej w sferze budżetowej.
 • 7. Umiejętność obsługi komputera.
 • 8. Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • 9. Znajomość przepisów z zakresu :

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- ustawy Karty Nauczyciela,

- ustawy Kodeksu Pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • 1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • 1. Kompletowanie oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów płacowych oraz sporządzanie list płac , zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych i chorobowych.
 • 2. Prowadzenie rozliczeń z ZUS -em i Urzędem Skarbowym oraz pełnej dokumentacji wynikającej z tych rozliczeń, naliczanie pozostałych składek i potrąceń od wynagrodzeń.
 • 3. Prowadzenie pełnej ewidencji wypłat osobowego funduszu płac/ karty wynagrodzeń oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia osobom zainteresowanym.
 • 4. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno - rentowych pracowników.
 • 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową w zakresie działania powierzonych sobie zadań , w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 ( Dz.U.z 2009 r.

Nr 157 poz. 1240 ) .

 

Zakres odpowiedzialności :

 • 1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 • 2. Znajomość przepisów prawa.
 • 3. Sumiennego wypełniania poleceń służbowych przełożonych.
 • 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
 • 2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • 3. Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • 4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • 5. Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym  podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej lub przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2010 r. do godz. 12°° pod adresem :

 Miejsko-Gminny Zespół Oświaty

Ul. Mickiewicza 38

96-230 Biała Rawska

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH "

 

Aplikacje , które wpłyną do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz. 14°° .

 

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :

46/ 815-85-66

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Rawska przez okres co najmniej 3 miesięcy .

Biała Rawska , dnia 15.07.2010 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2010 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 7370
10 września 2010 10:41 Artur Pakuła - Dodanie załącznika [doc1009100913080001.jpg] do dokumentu.
31 sierpnia 2010 08:38 Artur Pakuła - Dodanie załącznika do dokumentu.
31 sierpnia 2010 08:37 Artur Pakuła - Dodanie załącznika do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany