Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Biała Rawska na lata 2010-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko"

Biała Rawska, dnia 18.02.2011r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że został opracowany...

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012

UCHWAŁA NR XLI/328/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjecia "Programu Oc

Zatrzymaj banner przewijany