Przetargi - archiwum

Zakup samochodu specjalistycznego - smieciarka.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Biała Rawska
ul. Zjednoczenia 11
96-230 Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska
ogłasza przetarg nieograniczony

na zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarka.

Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia .
w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 10.12.2004
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Zamawiający przewiduje obowiązek wpłacenia wadium w wysokości 2000,00 PLN
Kryterium oceny ofert : cena oferty - 70%
serwis - 10%
stan techniczny - 20%
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarki
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 34144511-3
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 96-230 Biała Rawska ulica Zjednoczenia 11 do dnia 22.11.2004 roku do godziny 10:00 z dopiskiem „Oferta na
zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki. ”
Otwarcie ofert nastąpi 22.11.2004 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.
Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12 lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2546
12 marca 2008 20:58 (Maria Kacprzak) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany