Przetargi - archiwum

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Biała Rawska
ul. Zjednoczenia 11
96-230 Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg
na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia .
w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin wykonywania zamówienia 14.02.2005 r. – 31.12.2005 r.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Zamawiający nie przewiduje wadium.
Kryterium oceny ofert - cena oferty - 100%.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg, na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na ogólnej powierzchni około 2500 m2, masą z recyklera lub otaczarki, niezależnie od głębokości w technologii:
- obcięcie krawędzi do regularnych kształtów,
- oczyszczenie z osuszeniem miejsca remontu,
- ewentualne uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy,
- zasmarowane emulsją asfaltową dna i krawędzi połączeń,
- ułożenie, wyrównanie i zagęszczenie masy,
- zalanie emulsją asfaltową połączeń zewnętrznych wraz z zasypaniem grysem 0-2 mm.

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) – 45233142-6
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 96-230 Biała Rawska ulica Zjednoczenia 11 do dnia 25.01.2005 roku do godziny 9:30 z dopiskiem „Oferty na remonty cząstkowe”
Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2005 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.
Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12 lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2329
12 marca 2008 20:58 (Maria Kacprzak) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany