Organizowanie zgromadzeń

Postępowanie w sprawie  organizowania zgromadzeń na terenie Gminy Biała Rawska

     W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 r. ustawy  z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) – zwanej dalej ustawą, zmieniły się zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.
W myśl art. 21 cyt. ustawy  w przypadku , gdy  organizator  zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Katalog informacji, które organizator musi przekazać  telefonicznie (fax) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wcześniej  niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia art. 22 ust.1 pkt 1-3 wyżej wymienionej ustawy:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numery PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania , przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.             

Zgodnie z art.9.ust.5 organ gminy poniżej udostępnia informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi

Fax.   42 664 14 01    

e- mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 3280
29 października 2015 08:45 (Rafał Jakubczak) - Zmiana treści zakładki.
28 października 2015 14:22 (Rafał Jakubczak) - Zmiana treści zakładki.
28 października 2015 14:21 (Rafał Jakubczak) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany