Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłosznie

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację Generator Kultury ul. Jana Pawła II 2 96-230 Biała Rawska został złożony wniosek o przyznanie...

Komisja Rewizyjna - dnia 27 sierpnia 2019 r., godz. 09:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o god

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 programem objęci będą: Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.08.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/ zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Rolnictwa - dnia 29 sierpnia 2019 r., godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie

Komisja Edukacji - dnia 28 sierpina 2019 r., godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisj

Komisja Budżetu - dnia 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Zatrzymaj banner przewijany