Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok. Program jest udostępniony na stronie...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 25 października 2019 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696/ zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 25 października 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

Komisja Budżetu - dnia 21 października 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 października 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie

Komisja Edukacji - dnia 22 października 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 800

Komsja Rolnictwa - dnia 23 października 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Zatrzymaj banner przewijany