Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.bialarawska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-05
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-05-05

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Serwis zawiera dokumenty PDF które są skanami dokumentów (powód: W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Jakubczak , adres e-mail: r.jakubczak@bialarawska.pl , telefon: (046) 815-93-77 .

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed wejściem i zaprowadzenie do budynku USC.

Dostosowanie korytarzy

Brak

Dostosowanie schodów

Brak

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Brak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2020 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 474
05 maja 2020 10:41 (Rafał Jakubczak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
05 maja 2020 10:38 (Rafał Jakubczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
05 maja 2020 10:38 (Rafał Jakubczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany