Komisja Rewizyjna Kadencja 2002 - 2006

Informacje

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Biała Rawska zwana dalej Komisją, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek.
3. Komisja przeprowadza kontrole, kierując się kryteriami :
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości.
4. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
5. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o zwołanie referendum na temat odwołania Burmistrza.
6. Burmistrz i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych informują Radę o przeprowadzonych kontrolach dokonywanych przez podmioty zewnętrzne na najbliższej sesji Rady.
7. Komisja zapoznaje się z materiałami z kontroli Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty.
8. Komisja, przedkłada Radzie własną ocenę kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty.

Skład

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 105555
25 marca 2019 15:15 (Adrianna Ambroziak) - Usunięcie członka komisji.
03 grudnia 2018 13:39 (Adrianna Ambroziak) - Dodanie członka komisji: Członek.
03 grudnia 2018 13:38 (Adrianna Ambroziak) - Dodanie członka komisji: Członek.
Zatrzymaj banner przewijany