Komisja Rewizyjna Kadencja 2010 - 2014

Informacje

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Biała Rawska zwana dalej Komisją, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek.
3. Komisja przeprowadza kontrole, kierując się kryteriami :
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości.
4. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
5. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o zwołanie referendum na temat odwołania Burmistrza.
6. Burmistrz i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych informują Radę o przeprowadzonych kontrolach dokonywanych przez podmioty zewnętrzne na najbliższej sesji Rady.
7. Komisja zapoznaje się z materiałami z kontroli Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty.
8. Komisja, przedkłada Radzie własną ocenę kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty.

Skład

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 105259
25 marca 2019 15:15 (Adrianna Ambroziak) - Usunięcie członka komisji.
03 grudnia 2018 13:39 (Adrianna Ambroziak) - Dodanie członka komisji: Członek.
03 grudnia 2018 13:38 (Adrianna Ambroziak) - Dodanie członka komisji: Członek.
Zatrzymaj banner przewijany