Wydział Finansów i Budżetu

1. Opracowywanie projektu budżetu gminy;
2. Opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu;
3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
4. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu;
5. Opracowywanie projektów uchwał z uzasadnieniem w sprawach finansowych
i uzyskiwanie podpisu radcy prawnego na projekcie uchwały;
6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;
7. Finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
8. Planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pożytku publicznego bieżąca kontrola ich wydatkowania i innych dotacji i ich rozliczanie;
9. Dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowych miasta i gminy
i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz przedstawianie ich Burmistrzowi
i Skarbnikowi;
10. Nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem gminy;
11. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, rachunkowości podatków i opłat,
a także sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy oraz innych sprawozdań, terminowe przesyłanie uprawnionym organom;
12. Wymiar i pobór podatków oraz innych opłat należnych gminie;
13. Podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych;
14. Wydawanie, ewidencja i rozliczanie biletów opłaty targowej;
15. Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych, opłat terenowych i zobowiązań;
16. Przygotowanie wniosków w sprawie stosowania ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach obowiązujących przepisów, wydawanie zaświadczeń mieszkańcom, publikacja udzielonych ulg i zwolnień;
17. Terminowe i merytoryczne załatwianie skarg mieszkańców, odwołań i podań
w sprawach podatków i opłat;
18. Prowadzenie rachuby płac oraz sporządzanie dla pracowników informacji
o osiągniętych przez nich dochodach, prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
19. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu oraz pobór opłat skarbowych;
20. Rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w Urzędzie i jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, uzgadnianie ewidencji ilościowo - wartościowej, nadzór nad inwentaryzacją jednostek podległych;
21. Współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń dochodów budżetowych Gminy;
22. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami oraz WFOŚiGW;
23. Prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
i terminowe odprowadzanie składek, naliczanie Kapitału początkowego oraz sporządzanie wniosków emerytalno- rentowych i sprawozdawczości w tym zakresie;
24. Sprawozdawczość w zakresie udzielania pomocy dla przedsiębiorców i przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie ustaw i uchwał Rady Miejskiej;
25. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych stanowiących mienie gminy;
26. Analiza spłat zobowiązań finansowych gminy względem banków, WFOŚiGW
i innych instytucji współfinansujących gminne inwestycje, dokonywanie terminowych spłat zobowiązań oraz terminowe występowanie o umorzenie pożyczek i kredytów oraz terminowe rozliczanie dotacji;
27. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania Funduszy unijnych;
28. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług;
29. Naliczanie i pobór opłaty za użytkowanie wieczyste;
30. Rozliczanie akcyzy na paliwo rolnicze;
31. Wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o finansach publicznych i ustawy
o rachunkowości;
32. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zleconych przez Skarbnika.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Inspektor

Referent

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Stan majątkowy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8426
13 czerwca 2017 12:34 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
16 listopada 2016 11:27 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
09 lipca 2015 14:01 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Referent.
Zatrzymaj banner przewijany