Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Rolnictwo i gospodarka gruntami
a) sporządzanie statystyki rolniczej i udział w spisach rolnych, opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, uznanie lasu za ochronny oraz wniosków o zmianę charakteru użytkowania z rolniczego na leśny; współdziałanie
w zalesieniu gruntów przez osoby fizyczne;
b) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali
i wydawanie stosownych decyzji;
c) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych;
d) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządca obwodu łowieckiego w szczególności
w zakresie ochrony zwierzyny;
e) zatwierdzanie statutu wspólnot gruntowych, tworzenie przymusowej wspólnoty gruntowej, wyznaczanie organów wspólnoty, załatwianie innych spraw wspólnot;
f) prowadzenie spraw dotyczących rozrodu zwierząt gospodarskich, kontrola punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych, przekazywanie zgłoszeń
o podejrzeniu chorób zakaźnych zwierząt, powoływanie biegłego do wyceny zabijanych zwierząt lub padłych zwierząt, w związku z wystąpieniem zaraźliwej choroby. Ścisła współpraca ze służbami weterynaryjnymi i podawanie do publicznej wiadomości ich zarządzeń;
g) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wyłapywanie tych zwierząt
w oparciu o odpowiednie umowy, prowadzenie rejestru właścicieli psów;
h) załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów;
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii indyjskich, zgłaszanie nielegalnych upraw;
j) doradztwo w zakresie uzyskiwania dopłat unijnych przez rolników;
k) prowadzenie całości spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
powodujących straty w uprawach rolniczych i sadowniczych, odszkodowań i kredytów klęskowych;
l) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi do zaspokojenia potrzeb ludności,
gospodarki, ochronie wód i środowiska związanymi z zasobami gminnymi;
ł) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie zabezpieczeń, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie;
m) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach na wniosek ich właścicieli, sprawdzanie zgodności z prawem treści tych ugód;
n) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny;
o) utrzymywanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych będących własnością gminy;
p) przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych niż potrzeby bytowe ludności;
r) wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody;
s) współdziałanie ze sztabem zarządzania kryzysowego w przygotowywaniu planów ochrony przed powodzią i suszą;
t) prowadzenie spraw związanych z badaniem zasobności gleb oraz ich wapnowaniem;
u) prowadzenie spraw związanych z zanieczyszczeniami wód, gleb i powietrza
w ramach obowiązujących przepisów.
2. Gospodarka komunalna
a) sprawdzanie opracowanych przez ZGKiM taryf, planów rozwoju i modernizacji urządzeń, pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów zakładów pod względem celowości ich ponoszenia;
b) tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zapewnienia lokali socjalnych i lokali zastępczych;
c) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, opracowywanie projektów uchwał w zakresie wykupu mieszkań;
d) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie eksploatacji i remontów budynków komunalnych;
e) współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi;
f) nadzór merytoryczny nad pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi;
g) dokonywanie raz w roku przeglądu technicznego komunalnych i socjalnych budynków i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
3. Ochrona środowiska
a) wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w zakresie powszechnego korzystania z wód;
b) nadzór nad jednostką wykonawczą w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i nieczystości stałych;
c) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
d) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
e) sprawowanie kontroli stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, ochronie przyrody w zakresie objętym właściwością Burmistrza;
f) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska zgodnych z polityka ekologiczną państwa i przedstawianie raportów w tej sprawie Burmistrzowi oraz sporządzanie informacji o szczególnym zagrożeniu środowiska w celu przedstawienia ich wojewodzie;
g) przygotowywanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawienia ich Burmistrzowi, odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę w tym zakresie;
h) współpraca z organizacjami ekologicznymi;
i) opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami i opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych;
j) opracowywanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami
k) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
l) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i podejmowanie czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy;
ł) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
m) zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy;
n) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, opracowywanie programów rozwoju sieci kanalizacyjnej;
o) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola oraz opracowywanie programów pomocy dla gospodarstw w zakresie zakupu, instalacji
i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
p) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w tym zakresie;
q) prowadzenie ewidencji wyrobów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest na terenie gminy i przygotowywanie programów utylizacji;
r) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem i zabranianie wprowadzenia nienależycie oczyszczonych ścieków do rzek;
s) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsięwzięć;
t) współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, izbami rolniczymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.
4. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Referent

Podinspektor

Młodszy referent

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9988
07 lutego 2018 11:46 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
07 lutego 2018 11:46 Rafał Jakubczak - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
07 lutego 2018 11:43 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Młodszy referent.
Zatrzymaj banner przewijany