Wydział Organizacyjny

1)obsługa gospodarcza Urzędu;
2)prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń służbowych Burmistrza i kontrola ich wykonywania;
3)przygotowywanie dyspozycji dla naczelników zainteresowanych działów dotyczących realizacji uchwał rady – odpowiednio do zakresu ich działania w porozumieniu
z Referatem Biura Rady Miejskiej;
a)gospodarowanie funduszem płac i funduszem socjalnym w porozumieniu
z Wydziałem Finansowym;
b)nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Urzędu i składanie Skarbnikowi sprawozdań;
c)promowanie gminy i dysponowanie środkami na promocję gminy.
4)przygotowywanie projektu budżetu Urzędu Miasta.
5)ewidencjonowanie i prowadzenie ogólnego rejestru postulatów, skarg i wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji Burmistrza i Rady Miejskiej oraz ich załatwianie, zgodnie z KPA;
6)wykonywanie prac zleconych przez Burmistrza związanych z wyborami i referendum, konsultacjami społecznymi i spisami powszechnymi;
7)zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu i sekretarskiej Burmistrza;
8)prowadzenie spraw związanych z konsultacjami społecznymi;
9)współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów wspólnot;
10)prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzenie spraw nagród jubileuszowych;
11)kontrola dyscypliny pracy pracowników urzędu i przedstawianie wniosków w tym zakresie Sekretarzowi;
12)prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnymi;
13)organizowanie praktyk zawodowych, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, współpraca z Urzędami Pracy;
14)opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników urzędu;
15)organizowanie szkoleń, kursów dla pracowników urzędu w miejscu urzędowania oraz wnioskowanie udziału pracowników w szkoleniach i kursach zewnętrznych
w porozumieniu z naczelnikami zainteresowanych wydziałów;
16)prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;
17)nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, w tym odpowiedzialność za terminowość i aktualizację zapisów;
18)administrowanie siecią komputerową;
19)prowadzenie archiwum urzędu;
20)zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
21)sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak z wyłączeniem kompetencji USC oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty;
22)zlecanie wykonawstwa bieżących remontów, prowadzenie konserwacji budynku – siedziby urzędu, nadzór nad czystością pomieszczeń urzędu i otoczenia, dekoracja urzędu z okazji świąt i rocznic;
23)współpraca z ochroną urzędu i nadzór nad bezpieczeństwem urzędu;
24)obsługa urządzeń biurowych w tym konserwacja, naprawy i remonty;
25)prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych, zabezpieczenie dopływu informacji do wydziałów o nowych aktach prawnych, zarządzeniach i interpretacjach;
26)obsługa radców prawnych, prowadzenie rejestru wniosków o wydanie opinii prawnych i rozliczanie czasu pracy radców prawnych;
27)przyjmowanie, podział i wysyłka korespondencji;
28)gospodarowanie środkami nietrwałymi, rzeczowymi, materiałami i pieczęciami Urzędu;
29)dysponowanie samochodem służbowym Urzędu Miasta, ubezpieczanie i naprawy samochodu służbowego urzędu, przyjmowanie zgłoszeń na korzystanie z samochodu służbowego urzędu, rozliczanie czasu pracy kierowcy oraz paliwa;
30)opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Pracy Urzędu oraz występowanie z wnioskami do odpowiednich wydziałów o dokonanie aktualizacji i nowelizacji dokumentów związanych z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
31)prowadzenie spraw związanych z upoważnieniem pracowników urzędu do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza;
32)prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich zainteresowanym;
33)prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy, jednoosobowych spółek, spółek z udziałem gminy oraz współudział w pracach organizacyjno-przekształceniowych;
34)wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu ogłoszeń własnych i innych instytucji, które podlegają podaniu do publicznej wiadomości oraz prowadzenie rejestru tych ogłoszeń;
35)prowadzenie promocji gminy, opracowywanie materiałów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy, oferty inwestycyjnej;
36)gromadzenie informacji ekonomiczno-społecznych o gminie;
37)przygotowywanie materiałów promocyjnych i współdziałanie w tym zakresie
z rzecznikiem prasowym urzędu;
38)udział w programowaniu i przygotowywaniu imprez i przedsięwzięć kulturalno-społecznych promujących miasto i gminę;
39)nadzór nad sprawnym działaniem elektronicznego obiegu dokumentów oraz tworzenie i nadzór merytoryczny nad stroną internetową gminy
40)upowszechnianie materiałów dotyczących Unii Europejskiej, współpraca ze szkołami
i klubami szkolnymi;
41)wydawanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu przy współpracy z rzecznikiem prasowym urzędu, wydziałami, dyrektorami jednostek organizacyjnych;
42)zabezpieczenie terminowego dostarczania materiałów radnym na sesje Rady Miejskiej, zawiadomień o sesji dla sołtysów i zaproszonych gości;
43)organizowanie dostępu do informacji publicznej;
44)prowadzenie rejestru zbiorów informacji niejawnych i dokonywanie ich aktualizacji;
45)nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oprogramowań
i aktualizacje oprogramowań komputerowych Urzędu Miasta i USC;
46)prowadzenie rejestru licencji oprogramowań;
47)prowadzenie zamówień publicznych, zgodnie z Ustawą w zakresie budżetu Urzędu, we współpracy z komisją przetargową;
48)prowadzenie postępowań konkursowych na nabór nowych pracowników organizowanych przez Urząd Miasta, zgodnie z przepisami;
49)prowadzenie spraw emerytalno-rentowych od strony formalno-prawnej;
50)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Inspektor

Informatyk

Podinspektor

Pracownik gospodaczy

Pracownik gospodarczy

Pracownik gospodarczy

Kierowca

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Młodszy referent

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8205
07 lutego 2018 11:44 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Młodszy referent.
13 czerwca 2017 12:37 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
13 czerwca 2017 12:33 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych stanowiska: Referent.
Zatrzymaj banner przewijany