Wydział Rozwoju Gospodarczego

1) Projekty unijne i rozwój gminy, działalność gospodarcza w zakresie właściwości gminy:
a) nawiązywanie pozabudżetowych kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie inwestowania na terenie gminy;
b) wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy;
c) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu, udział
w związkach i porozumieniach między-gminnych, programowych;
d) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy;
e) przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych, w tym środków z Unii Europejskiej;
f) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w opracowaniu wniosków dotyczących środków z funduszy unijnych, dotacji, pożyczek i innych źródeł finansowania;
g) współpraca z podmiotami gospodarczymi;
h) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie;
i) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych;
j) prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i wydawanie decyzji w tym zakresie;
k) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązujących ustaw w tym zakresie;
l) realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, współpraca z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi oraz rozliczanie i nadzór nad mieniem zakupionym ze środków
budżetowych. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
2) W zakresie zamówień publicznych – prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działalności Urzędu Miasta.
Zamówienia publiczne przeprowadzać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
i regulaminem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Do zadań wydziału w tym zakresie w szczególności należy:
a) opracowywanie planu przeprowadzania zamówień publicznych. Przygotowanie
i przedstawienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanego przez komisję i zaakceptowanego przez Skarbnika;
b) opracowanie kompletnej dokumentacji postępowania, zgodnie z ustawą (ogłoszenia, specyfikacji, kosztorysów, projektów umów), kontrola merytoryczna dokumentów zatwierdzona przez przewodniczącego komisji przetargowej i naczelnika wydziału;
c) zatwierdzenie dokumentacji przez radcę prawnego;
d) przeprowadzanie postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) przedstawienie do zatwierdzenia Burmistrzowi rozstrzygnięć komisji przetargowej
w postaci pełnej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozczególnych jego etapach;
f) wykonywanie i przesyłanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
g) stałe monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych.
3) Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych:
a) zaopatrzenia w wodę;
b) zaopatrzenia w energię cieplną;
c) kanalizacja;
d) oczyszczania ścieków komunalnych;
e) urządzeń sanitarnych;
f) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych;
g) urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
h) budownictwa;
i) opracowywania i aktualizacji programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej;
j) ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;
k) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
l) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych;
ł) ustalanie kosztu inwestycji oraz udziału w przygotowywaniu projektu budżetu na dany rok;
m) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy
o wykonywanie robót lub usługi i przygotowywanie dokumentów dla nadzoru inwestorskiego;
n) przekazywanie inwestycji do użytku i rozliczanie jej kosztów, łącznie
z egzekwowaniem kar umownych i warunków gwarancji.
4) Planowanie i gospodarka gruntami
a) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i prowadzenie wszystkich procedur z tym związanych;
b) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie wszystkich procedur z tym związanych;
c) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
d) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzenia ich wygaśnięcia, prowadzenie rejestru tych decyzji;
e) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
f) tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;
g) przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym;
h) załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, wykonywanie prawa pierwokupu;
i) gospodarowanie gminnym zasobem gruntów oraz nieruchomości poprzez ścisłe przestrzeganie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych przepisów w tym zakresie. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzanie przetargów;
j) dokonywanie zamiany gruntów;
k) zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat;
l) przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym, określanie warunków użytkowania, wygasania użytkowania oraz prawa zarządu;
ł) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia, przygotowywanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty, ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;
m) stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;
n) określanie zasad ustalania cen gruntów niezabudowanych i znajdujących się pod zabudową – stanowiących mienie gminy;
o) oznaczanie nieruchomości i prowadzenie aparatu nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości;
p) wykonywanie uchwał w zakresie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
5) Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych i dojazdowych określonych w przepisach o drogach publicznych oraz dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy na podstawie porozumień:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, w tym modernizacji dróg
i ulic;
b) opracowywanie planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów ustawowych, w ramach przyznanych środków;
c) utrzymanie nawierzchni ulic oraz chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami i ulicami;
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
e) koordynacja robót drogowych;
f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz pobieranie z tego tytułu opłat pieniężnych;
g) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, opracowywanie wniosków w sprawie kategorii dróg;
h) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczeniowych;
i) utrzymanie przejezdności dróg i bezpieczeństwa w okresie zimowym;
j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg, mostów i wiaduktów;
k) stały monitoring stanu technicznego dróg, mostów i wiaduktów;
l) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad i organizacji ruchu;
ł) nadzór nad pracownikami robót publicznych i prac interwencyjnych.
6) Nadzór nad oświetleniem ulicznym:
a) konserwacja bieżąca oświetlenia ulicznego;
b) planowanie i projektowanie nowych linii oświetleniowych;
c) prowadzenie, nadzór i rozliczanie nowych inwestycji w tym zakresie;
d) rozliczanie kosztów energii za oświetlenie uliczne.
7) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Naczelnik

Inspektor

Insperktor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Inspektor

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9421
04 października 2018 10:34 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Inspektor.
07 lutego 2018 11:45 Rafał Jakubczak - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
16 października 2017 13:48 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany