Rewident Zakładowy

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska rewidenta zakładowego (RE) należy:
1)opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich Burmistrzowi do akceptacji;
2)przeprowadzanie kontroli zgodnie z przyjętym planem oraz kontroli na polecenie Burmistrza niezależnie od planu w trybie kontroli doraźnej;
3)sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ustaleniami dotyczącymi:
a)przyczyn niedociągnięć oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
b)warunków sprawnej realizacji zadań i ewentualne wskazanie osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań kontrolowanej jednostki;
4)opracowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych i przedstawianie ich Burmistrzowi;
5)wykonywanie z urzędu kontroli bieżącej i końcowej (w oparciu o umowy, sprawozdania i regulamin), wykorzystanie dotacji gminnej, udzielonej stowarzyszeniom pożytku publicznego, w tym klubom sportowym i przedstawianie wniosków w tym zakresie Skarbnikowi i Burmistrzowi;
6)kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki organizacyjne gminy;
7)prowadzenie z Urzędu kontroli, zgodnie z rocznym planem przestrzegania procedur finansowych realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie minimum 5% budżetu każdej jednostki w ciągu roku budżetowego, w tym placówek oświatowych;
8)prowadzenie zbioru akt z przeprowadzonych kontroli;
9)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6827
07 kwietnia 2008 11:11 Artur Pakuła - Zmiana danych jednostki.
31 marca 2008 09:58 Administrator - Dodanie stanowiska: Rewident Zakładowy.
31 marca 2008 09:57 Administrator - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany