Stanowisko Spraw Obywatelskich

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska spraw obywatelskich (SO) należy:

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:
1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania dotyczących pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rejestracja w bazie PESEL,
2. prowadzenie oraz aktualizowanie ewidencji ludności w bazie PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców,
3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
4. występowanie do Systemów Rejestrów Państwowych o nadawanie numerów PESEL dla osób podlegających obowiązkowi jego nadania,
5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
6. przekazywanie danych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
7. sporządzanie sprawozdawczości oraz wykazów m.in. dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Wydziału Oświaty (placówki szkolne).

II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych:
1. obsługa Systemu Rejestrów Państwowych poprzez wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych,
3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,
4. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
5. odbiór poczty specjalnej dowodów osobistych,
6. prowadzenie korespondencji dotyczącej indywidualnych spraw obywateli z polskimi placówkami dyplomatycznymi,
7. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych w trybie jednostkowym.

III. Wykonywanie zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów:
1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
2. sporządzanie meldunków wyborczych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
3. sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,
4. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
5. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
6. Współdziałanie z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw związanych z wyborami i przeprowadzeniem referendum.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5106
18 grudnia 2018 13:13 Rafał Jakubczak - Zmiana danych jednostki.
02 grudnia 2014 08:23 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Inspektor.
02 grudnia 2014 08:22 Artur Pakuła - Usunięcie stanowiska: Podinspektor.
Zatrzymaj banner przewijany