Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 24 stycznia 2018 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu  24 stycznia 2018 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie stanowiska  w sprawie utworzenia wspólnie z Powiatem Rawskim spółki prawa handlowego, której przedmiotem działalności byłoby prowadzenie Szpitala      Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczanej nr działki 221 obręb wsi Chrząszczew.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminy oznaczonych numerami działek 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 1341, 1342 położonych w obrębie 1 miasta Biała Rawska, 201/1 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska i 106 położonej w obrębie wsi Żurawia o pow. 11,2134 ha dotychczasowemu dzierżawcy.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2018 rok.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2018 rok.
 14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2018 rok.
 15. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok .
 16. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 17. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 roku.
 18. Przyjęcie protokołu nr 33/17 z dnia 23 listopada 2017 r. oraz protokołu nr 34/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

     /-/  Dariusz Rudnicki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 98
19 stycznia 2018 12:55 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany