Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVI/281/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Biała Rawska

Uchwała Nr XXXVI/281/13 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Biała Rawska. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172,...

Uchwała Nr XXXIII/263/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska

Uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Gminy...

Statut Gminy Biała Rawska

Uchwała Nr XV/120/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Rawska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,...

Zatrzymaj banner przewijany