Nabór pracowników

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ

 

 

 

 

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.


 

Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 1 rok stażu pracy.
 2. Preferowane wykształcenie wyższe – ekonomiczne,
 1. Znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

-        z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PFRON-u

-        Kodeksu postępowania administracyjnego.

      4. Biegła znajomość obsługi komputera.

      5. Sprawna obsługa urządzeń biurowych.

      6. Rzetelność, sumienność, dokładność, samodzielność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

 1. Kompletowanie oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów płacowych oraz sporządzanie list płac i zasiłków chorobowych i ZUS pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
 2. Prowadzenie rozliczeń z ZUS-em Urzędem Skarbowym oraz pełnej dokumentacji wynikającej z tych rozliczeń, naliczanie i terminowe odprowadzanie pozostałych składek i potrąceń od wynagrodzeń, umów zlecenia, diet.
 3. Prowadzenie pełnej ewidencji wypłat osobowego fundusz płac – karty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia osobom zainteresowanym.
 4. Sporządzanie list nagród z zakładowego funduszu nagród pracowników Urzędu Miasta.
 5. Sporządzanie rocznych informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesłanie ich do Urzędu Skarbowego oraz roczne rozliczenia podatku dochodowego pracowników Urzędu.
 6. Rozliczanie i sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Sporządzanie wniosków w sprawach dotyczących refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych za pośrednictwem Rejonowego Urzędu Pracy lub innych organów.
 8. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z zatrudnienia i funduszu płac.
 9. Sporządzanie list płac – diety za udział w sesjach, komisjach oraz sporządzanie list płac z zakresu umów zleceń.
 10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w wyposażeniu ( ksiąg inwentarzowych) dla Urzędu Miasta i Gminy, świetlic wiejskich i klubu „AA”.
 11. Terminowe rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Prowadzenie ewidencji oraz właściwe naliczanie i zwrot zabezpieczeń finansowych dla robót realizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i składanie informacji w tym zakresie.
 13. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej.
 14. Sporządzanie bilansu i sprawozdań w zakresie z zabezpieczeń finansowych dla robót realizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
 15. Dokonywanie operacji bankowych – przelewy.
 16. Terminowe przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych i klubów sportowych.
 17. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych na zajmowanym stanowisku.
 18. Wykonanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Biała Rawska, Z-cę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Naczelnika Wydziału.

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca biurowa.
 2. Praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin.
 3. Praca w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Informacje dodatkowe

W grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej lub przesłać w terminie do dnia 09.02.2018 r.  do godz. 14 30  pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

ul. Jana Pawła II, 57

96-230 Biała Rawska

 

W zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w dniu 12.02.2018 r.
o godz. 8 30.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
ul. Jana Pawła II, 57 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bialarawska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 / 815 93 77

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

 

 

Biała Rawska, dnia  30.01.2018 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 706
14 lutego 2018 13:20 Rafał Jakubczak - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 11:29 Rafał Jakubczak - Dodanie załącznika [lista_kandydatow_dopuszczonych_do_ii_etapu_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 11:29 Rafał Jakubczak - Dodanie załącznika [lista_kandydatow_ktorzy_zlozyli_dokumenty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany