Środowisko naturalne

Obwieszczenie o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Biała Rawska na lata 2010-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko"

   Biała Rawska, dnia 18.02.2011r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że został opracowany projekt dokumentu pn.: ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Biała Rawska na lata 2010-2032  oraz  Prognoza oddziaływania na środowisko,,

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją:

  1. ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Biała Rawska na lata 2010-2032’’
  2. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Biała Rawska na lata 2010-2032’’
  3. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Biała Rawska

w terminie 21 dni tj. od dnia 18.02.2011r. do 21.03.2011r., oraz możliwości składania uwag i wniosków w w/w terminie, w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska  ul.  Jana Pawła II 57,  pok. nr 4,   w godz.  730 -1530.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Biała Rawska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  www.bip.bialarawska.pl zakładka środowisko naturalne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska  oraz  w prasie.

                                                                                   Burmistrz Biała Rawska

                                                                                                             Wacław Jacek Adamczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pieńkowska
Ilość wyświetleń: 2670
18 lutego 2011 13:05 (Ewa Pieńkowska) - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2011 12:42 (Ewa Pieńkowska) - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2011 12:31 (Ewa Pieńkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany