Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa obwodnicy miasta Biała Rawska...

Biała Rawska dnia 18.12.2009 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.12.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Wniosek ZGKiM do Starosty Rawskiego w sprawie uzyskania decyzji zezwalającej na odzysk i unieszkodliwianie odpadów prowadzonego na terenie wysypiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Rokszycach Nowych

ZBIERANIE, TRANSPORT, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Wnioskodawca: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ŻURAWIA 1 96 – 230 BIAŁA RAWSKA Prowadzący działalność: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ŻURAWIA 1 96 – 230 BIAŁA RAWSKA ...

Wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 64 obręb 1 miasta Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 04.12.2009 r. OŚ.III.7625/12/2009/03 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul.Traugutta 25 90-113 Łódź W związku z wystąpieniem Pana Tomasza Chrzanowskiego zam. Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska do Burmistrza Biała Rawska z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Wystąpienie do PPIS w sprawie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 64 obręb 1 miasta Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 04.12.2009 r. OŚ.III.7625/12/2009/04 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 96-200 Rawa Mazowiecka W związku z wystąpieniem Pana Tomasza Chrzanowskiego zam. Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska do Burmistrza Biała Rawska z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę części lokalu użytkowego

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 192,04 m2 położonego w budynku posadowionym na działce nr 1323 przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej na prowadzenie usług z zakresie ochrony zdrowia wraz z częścią wspólną Oferty należy składać w formie...

Projekt programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Projekt Programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Burmistrz Biała Rawska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz Gminy Biała Rawska i jej mieszkańców do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi...

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urzadzenia umożliwiającego pobór wód podziemych na działce o nr ew. 64 obręb 1 miasta Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 30.11.2009 r. OŚ.III.7625/12/2009/02 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Stanisławów

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Stanisławów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów...

Inforamcja dla pracowników Urzędu Miasta Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 24.11.2009 r. Do pracowników Urzędu Miasta Biała Rawska Zgodnie z informacją Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii, WHO ogłosiła fazę pandemiczną nowej grypy A/H1N1. Fakt ten uzasadnia wzmożoną ostrożność i przygotowanie środków zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie szybkości szerzenia się...

Zatrzymaj banner przewijany