Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych stanowiącej własność gminy

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych stanowiącej własność gminy: · Położenie Biała Rawska Plac Wolności 47 · Powierzchnia użytkowa lokalu - 29,66 m2 · Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjna oraz ·...

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała Rawska na lata 2009-2012

Biała Rawska, dnia 23.06.2009 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227z późn. zm.), Burmistrz Białej Rawskiej informuje...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi zaprasza do składania ofert na zakup środków trwałych

O G Ł O S Z E N I E Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi zaprasza do składania ofert na zakup środków trwałych – mienia komunalnego Gminy Biała Rawska będącego w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1 gm. Biała Rawska po wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni ścieków...

12 czerwca 2009 r. (piątek) Urząd Miasta Biała Rawska nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż 12 czerwca 2009 r. (piątek) Urząd Miasta Biała Rawska oraz Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności będą nieczynne.

Wykaz nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: ...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Nr działki 1283 Oznaczenie w KW LD1R/00020213/0 Pow. działki 1,8110 ha Położenie – obręb 4 miasta Biała Rawska, ul. 15-Grudnia Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Nr działki 562/3 Oznaczenie w KW LD1R/00009095/3 Pow. działki 0,0100 ha Położenie – obręb 3 miasta Biała Rawska, ul. Plac Wolności 47 Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana Przeznaczenie w planie zagospodarowania...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego (kuchni) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 22/24

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego (kuchni) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 22/24 stanowiącej własność gminy: · Położenie Biała Rawska ul. Mickiewicza 22/24 · Powierzchnia użytkowa lokalu - 152,02 m2 · Uzbrojenie...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu pisemnym ograniczony na dzierżawę części lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 192,04 m2 położonego w budynku posadowionym na działce nr 1323 przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej na prowadzenie usług medycznych z zakresu opieki stomatologicznej wraz z częścią wspólną Oferty należy...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Zatrzymaj banner przewijany