Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

OGŁOSZENIE Burmistrza Białej Rawskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Gołyń, Przyłuski Nowe, Rokszyce, Wólka Lesiewska i Ossa Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta(...)

Biała Rawska, dnia 05.08.2009r. OŚ.III.7625/07/2009/01 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r....

Występienie do Starosty Rawskiego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Biała Rawska, dnia 05.08.2009 r. OŚ.III.7625/07/2009/02 Starosta Rawski Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka W związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź do Burmistrza Biała Rawska z wnioskiem w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Wystąpienie do PPIS o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Sanepid

Biała Rawska, dnia 05.08.2009 r. OŚ.III.7625/07/2009/03 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15 96-200 Rawa Mazowiecka W związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź do Burmistrza Biała Rawska z wnioskiem w sprawie uzyskania decyzji...

Pisma Burmistrza do Banków w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych.

W załączeniu pisma Burmistrza do: Prezes Jerzy Pruski - PKO Bank Polski, Oddział 1 w Rawie Mazowieckiej Polbank EFG S.A w Rawie Mazowieckiej Prezes Bernard Banasiak - Bank Spółdzielczy w Maszczonowie Bank BGŻ,Oddział w Rawie Mazowieckiej

Pismo Burmistrza Biała Rawska do Prezesa Banku Spółdzielczego Biała Rawska

W załączeniu pismo wystosowane do Prezesa Banku Spółdzielczego Biała Rawska przez Burmistrza Biała Rawska oraz odpowiedz.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: ...

Zatrzymaj banner przewijany